NO/EN
Bærekraft og sirkulærøkonomi

Bærekraft og sirkulærøkonomi

Hjem / Kompetanse / Bærekraft og sirkulærøkonomi
Bull har satt sammen et team av advokater med ekspertise innen problemstillinger knyttet til bærekraft. Nedenfor gir vi en kort oversikt over problemstillinger vi kan bistå deg med, og som vi mener vil være kritiske for næringslivet å være oppmerksomme på i tiden fremover.
FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål

EU har lansert, og vil lansere, omfattende tiltak rettet mot bærekraft som treffer svært mange bedrifter

Dette inkluderer:

 • Nye regler om miljø, klima, naturmangfold og menneskerettigheter
 • Skatteinsentiver
 • Støtteordninger for bærekraftsprosjekter
 • Krav til leverandører og deres produkter ved anskaffelser mv.

Tiltakene representerer både muligheter og trusler, og vi hos Bull bistår virksomheter med innsikt, veiledning og strategisk rådgivning for å håndtere disse tiltakene, slik at du best mulig kan utnytte mulighetene de byr på.

Hvordan og hvor sterkt disse tiltakene treffer din virksomhet varierer, men her er noen eksempler:

EUs taksonomi:

EUs taksonomiinneholder krav til når ulike aktiviteter kan kalles bærekraftige. Kravene er omfattende og detaljerte. Store virksomheter samt finansinstitusjoner er underlagt rapportering etter reglene. Finansinstitusjoner og fond er underlagt rapportering på porteføljer. Selv om ens egen virksomhet ikke er underlagt direkte rapporteringskrav til regelverket, så vil taksonomien likevel være relevant for større og mindre virksomheter som opererer i tilknytning til virksomheter som er underlagt disse kravene.

Bulls advokater støtter deg med opplæring og tolkning av regelverket, samt hjelper til med egenvurdering av din bedrifts bidrag til bærekraft og sirkulærøkonomi sett opp mot EUs taksonomi og de krav som settes der for å defineres som «bærekraftig».

Vi gir deg også innsikten som kreves inn i rapportering og finansiering, og bekjempelse av grønnvasking.

Avfall, miljø og forurensing:

Utfordringer og regelverk knyttet til avfall, miljø og forurensning er ikke nytt, men bærekraftmålene innebærer at kravene blir strengere og treffer bredere. Reglene stiller krav til både virksomhet, produkter og tjenester.

Bull bistår blant annet med:

 • Utslippstillatelser etter forurensingsloven og klager på tillatelser
 • Oppfølgning av miljøkrav til produkter, utslipp og grunn- og vannforurensning
 • Forståelsen av miljøregelverket, miljøinformasjonsloven mv.
 • Grensen mellom produkt, avfall og når avfall ikke lenger er avfall («end of waste»)
 • Særlige problemstillinger ved omsetning av avfall
 • Transaksjoner i avfallsbransjen

CO2 kvoter, offsets og removals:

EU har etablert et system for tildeling og omsetning av CO2 kvoter for en rekke bransjer. I tillegg finnes det et stort marked for såkalte CO2 offsets som virksomheter bruker for å nå net zero mål eller i det minste, redusere eget CO2 avtrykk.

Regelverket utvikles løpende, og EU er blant annet i ferd med å etablere et regelverk for sertifisering av CO2 offsets der det stilles krav til dokumentasjon og overvåking av f eks CO2 som lagres i bakken på land eller under havbunnen.

Nedenfor finner du en oppsummering av sentrale EU regler om CO2.

Bull bistår blant annet med:

 • Innhold, tolkning og virkninger av regler for CO2 kvoter, offsets/removals, CO2 lagring samt sertifisering
 • Etablering av prosjekter for CO2 removals og lagring
 • Etablering av avtaleverk og strukturer for CO2 lagringsprosjekter og andre CO2 removal prosjekter

Emballasje:

EU har et omfattende regelverk om emballasje som er under revisjon. Dette stiller detaljerte krav som har betydning for alle virksomheter som bruker emballasje. Reglene inneholder stadig skjerpede krav til materialbruk og annet som i økende grad påvirker valg og utforming av emballasje. Eksempler er avgifter på bruk av plast, mulig forbud mot bruk av isopor (EPS) osv.

Bull har blant annet bistått Emballasjeforeningen med å utarbeide oversikt over reglene i flere europeiske land.

Bull bistår og har erfaring med blant annet:

 • Tolkning og forståelse av regelverk
 • Anvendelse av regelverk på konkrete saker/emballasje

Reklame og markedsføring:

Taksonomien innebærer at vi får lovfestede definisjoner for når en aktivitet kan kalle seg bærekraftig. Internasjonalt er det et økende antall søksmål der påstander om at noe er bærekraftig angripes som grønnvasking. Taksonomien vil gjøre det lettere å angripe påstander om at noe er bærekraftig dersom kravene i taksonomien ikke er oppfylt.

Dette er et område der det er viktig å ta høyde for både taksonomien og ulike regler om reklame og markedsføring.

Bull kan blant annet bistå deg med:

 • Vurdering av reklamer og kampanjer etter reglene om bærekraft
 • Klarering av reklame- og markedskampanjer etter relevante regelverk, herunder reglene om bærekraft
 • Rettighetsklarering i forhold til materiale, sitater, bilder og annet

Anskaffelser:

Både i anskaffelser i privat og offentlig sektor stilles krav til miljø og bærekraft. Regelverket for offentlige anskaffelser er nylig endret slik at miljø og/eller bærekraft normalt skal vektes med minst 30 prosent ved evaluering og tildeling.

Taksonomien gjør det i denne sammenheng lettere å definere krav til både leverandører og deres varer og tjenester.

Bull bistår deg med blant annet:

 • Forståelsen og rekkevidden av det nye kravet om 30 prosents vektlegging av miljø og bærekraft i anskaffelsesreglene
 • Utforming av spesifikasjonskrav, kvalifikasjonskrav/kriterier og tildelingskriterier
 • Vurdering av lovligheten av ulike krav og kriterier knyttet til bærekraft
 • Tolkning av bestemmelser i konkurransegrunnlag vedrørende bærekraft
 • Utforming av tilbud for å maksimere uttelling i anbudskonkurranser

Åpenhetsloven:

Mange norske virksomheter er underlagt åpenhetsloven. Åpenhetsloven pålegger disse å rapportere på etterlevelse av FNs bærekraftsmål knyttet til arbeids- og menneskerettigheter.

Bull bistår deg med blant annet:

 • Reglenes anvendelse
 • Kravene til rapportering
 • Metodikk og maler for utforming av rapporter

Trenger du juridisk hjelp med bærekraft og sirkulærøkonomi?

Se flere av advokatene våre som jobber med bærekraft og sirkulærøkonomi

Artikler om temaet