NO/EN
Hva er et drøftelsesmøte?
Hjem / Artikler / Hva er et drøftelsesmøte?

Hva er et drøftelsesmøte?

Ved oppsigelse av et arbeidsforhold må arbeidsgiver gjennomføre et drøftelsesmøte. Her gir vi deg svarene på hva et drøftelsesmøte er og hva du i praksis må gjøre.
Publisert: 24.01.23

Dersom arbeidsgiver vurderer å si opp en ansatt må saken gjennomgås med den ansatte før arbeidsgiver fatter sin beslutning. Et møte hvor dette gjennomgås kalles et «drøftelsesmøte». Hvis drøftelsesmøte ikke avholdes, kan dette medføre at oppsigelsen er ugyldig.

Hvorfor avholdes drøftelsesmøtet?

En oppsigelse fra arbeidsgiver må være saklig begrunnet. I et drøftelsesmøte er målet å sikre at arbeidsgivers vurdering bygger på korrekt faktisk grunnlag. Arbeidstaker skal også sikres en mulighet for å fremme sitt syn på saken.

Noen sentrale formål med drøftelsesmøtet som begge parter bør ha vurdert i forkant er følgende:

  • Sakens faktiske og juridiske sider skal gjennomgås.
  • Det skal være en mulighet for å oppklare misforståelser.
  • Arbeidsgiver og ansatt skal legge til rette for å avdekke eventuelle misforståelser.
  • Møtet skal sikre en ryddig prosess og saksbehandling.
  • Arbeidstakers mulighet til å påvirke saken må være reell, og arbeidsgiver kan derfor ikke beslutte at oppsigelse skal skje før møtet er gjennomført.

Hvordan kaller du inn til drøftelsesmøte?

Både for arbeidsgiver og arbeidstaker vil det kunne være av stor betydning at prosessen opp mot en eventuell oppsigelse lar seg dokumentere. Arbeidsgiver bør derfor kalle inn til drøftelsesmøtet skriftlig. Enten per brev eller e-post. I innkallingen bør det være tydelig at arbeidstaker innkalles til et drøftelsesmøte i henhold til arbeidsmiljøloven, og at arbeidsgiver vurderer oppsigelse.

I innkallingen bør det også gis beskjed om at arbeidstaker kan ta med seg en tillitsvalgt eller annen rådgiver i møtet. For eksempel en advokat eller en annen person man stoler på.

For å legge til rette for at arbeidstaker har reell påvirkningsmulighet, anbefaler vi at arbeidsgiver kaller inn til møtet i god tid. Arbeidstaker skal ha tid til å forberede seg. Hvor lang tid dette er vil variere fra sak til sak. Arbeidstaker har ikke plikt til å delta i et drøftelsesmøte. Dersom arbeidstaker ikke ønsker å delta bør dette dokumenteres skriftlig.

Hva skjer i et drøftelsesmøte?

Hovedpersonene i drøftelsesmøtet er arbeidsgivers representant og arbeidstaker. Begge parter har mulighet til å ha med seg en rådgiver, for eksempel en advokat. Arbeidstaker har også mulighet til å ha med seg tillitsvalgt. Det er opp til arbeidstaker selv å engasjere en rådgiver eller å ta med seg tillitsvalgt.

I et drøftelsesmøte skal grunnlaget for hvorfor arbeidsgiver vurderer å si opp eller avskjedige den ansatte drøftes. Arbeidsgiver vil derfor normalt innlede med å forklare hvorfor den vurderer å si opp den ansatte. Deretter kan den ansatte kommentere på arbeidsgivers vurderinger og fremlegge sine synspunkter. Arbeidsgiveren burde også oppfordre arbeidstakeren til å opplyse om særskilte sosiale forhold som vil kunne gjøre en eventuell oppsigelse ekstra belastende.

Dersom oppsigelsen er del av en nedbemanning eller omorganisering, skal eventuell utvelgelse mellom flere ansatte også tas opp med arbeidstakeren.

Referat fra drøftelsesmøte

Under drøftelsesmøtet burde det føres referat av det som kommer frem. Referatet bør gjengi arbeidstakers kommentarer til saken, og hvilke vurderinger arbeidsgiver bygger på. Referatet bør signeres av begge parter.

Hva skjer etter drøftelsesmøtet?

Etter avholdt drøftelsesmøte må arbeidsgiver foreta en vurdering av om den ansatte skal sies opp, eller om det eventuelt er aktuelt med andre reaksjoner. Gjelder sakens arbeidstakers forhold vil en skriftlig advarsel kunne være et alternativ til oppsigelse. Om arbeidsgiver har rett til å si opp den ansatte, avhenger av om oppsigelsen kan begrunnes saklig i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Ved vurderingen må arbeidsgiver ta hensyn til eventuell ny informasjon som har kommet frem i drøftelsesmøtet.

Dersom konklusjonen er oppsigelse, må arbeidsgiver følge kravene i arbeidsmiljølovens kapittel 15. Dette innebærer blant annet at oppsigelsen må være skriftlig, oversendes eller leveres på riktig måte, og at den skal inneholde spesifikk informasjon om arbeidstakers rettigheter i forbindelse med oppsigelse og frister knyttet til disse rettighetene.

Trenger du bistand til gjennomføring av et drøftelsesmøte eller i forbindelse med en oppsigelse?

Ta kontakt med advokat Jørgen Burdal eller advokatfullmektig Thale Cecilia Gautier Gjerdsbakk.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.