NO/EN
Revidert nasjonalbudsjett 2021
Hjem / Artikler / Revidert nasjonalbudsjett 2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen fremmet i dag revidert nasjonalbudsjett for 2021. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. Her redegjør vi kort for enkelte av forslagene til lovendringer og enkelte av omtalesakene.
Publisert: 11.05.21

1. Forslag til lovendringer

Skatt

  • Kildeskatt på renter og royalty – tillegg og presiseringer for NOKUS selskaper

Stortinget vedtok i desember 2020 å innføre kildeskatt på renter og royalty med virkning fra 1. juli 2021. Dette følger nå av skatteloven §§ 10-80 – 10-82. Etter disse reglene skal selskap/innretninger i lavskatteland betale kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske eierandeler som selskapet mottar fra nærstående selskap hjemmehørende i Norge.

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det noen presiseringer i lovteksten for å unngå dobbeltbeskatning av eiere av norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland – NOKUS-selskap.

For å motvirke dobbeltbeskatning foreslås to ulike regelsett. I NOKUS selskap med både norske og utenlandske eiere kan de norske skattyterne kreve forholdsmessig fradrag for kildeskatt i norsk inntektsskatt. Dette uavhengig av om NOKUS selskapet har overskudd som er skattlagt hos deltakerne. Fradrag kan kreves i både i alminnelig inntekt og trinnskatt, men ikke i trygdeavgift og formuesskatt. Ubenyttet skattefradrag kan en norsk skattyter kreve fradrag for i de fem påfølgende inntektsårene. Dersom skattyter kan påvise at vedkommende ikke vil være skattepliktig til Norge de fem påfølgende årene, kan ubenyttet skattefradrag fradras i skatt i det foregående året. Har skattyter også fradrag i norsk inntekt for betalt skatt i utlandet skal dette fradras før inntektsfradraget som her er omtalt. I NOKUS- selskap hvor det utelukkende er norske deltakere foreslås det å gjøre unntak for kildeskatt etter skatteloven §§ 10-80 – 10-82.

  • Øke satsen for minstefradrag i pensjon fra 32% til 37% fra og med inntektsåret 2021
  • Bruk av BSU midler til påkostning og vedlikehold på egen bolig fra og med inntektsåret 2021

Merverdiavgift

  • Forlenge reduksjonen i lav merverdiavgiftssats fra 12% til 6 % til 30. september 2021. Denne satsen gjelder bl.a. for persontransport og overnatting.
  • Videreføre unntaket fra merverdiavgiftsplikten for omsetning og formidling av akupunktur, naprapat og osteopati frem til 1. januar 2022.
  • Gi adgang til Britiske avgifts subjekter til registrering i Merverdiavgiftsregisteret slik at disse slipper representantregistrering

Særavgift

  • Særavgift for førstegangsomsetning av «viltlevende marine ressurser» fra 1. juli 2021
  • Innføring av særavgift på nye nikotinvarer som e-sigaretter fra 1. juli 2021

Annet

  • Forlenging av ordningen med tilskudd ved avbrutt permittering for juli og august 2021
  • Endring av lov om midlertidig tilskuddsordning

2. Omtalesaker

Opsjonsskatteordningen
Regjeringen ønsker å legge bedre til rette for ordninger for arbeidsgivere som vil tilby aksjeopsjoner for sine ansatte. Dette gjelder for selskap i oppstart- og vekstfasen. Erfaringen så langt viser at gjeldende ordning blir anvendt i liten grad.

Regjeringen vil sende et forslag på høring, og tar sikte på å fremlegge et endelig forslag til lovendring i statsbudsjettet for 2022.

Flere av vilkårene etter dagens ordning vil også være vilkår under ny ordning. Den vesentligste endringen vil være at ansatte ikke blir skattlagt ved tildelingen eller innløsningen av opsjonen. Skattlegging skal først skje når den ansatte realiserer aksjene. Den økonomiske fordelen den ansatte oppnår vil da bli skattlagt som aksjegevinst, ikke som lønnsinntekt. I ny ordning vil aksjene måtte verdsettes ved tildelingen av opsjonen, og avtalt innløsningskurs for opsjonen kan ikke settes lavere enn markedsverdien av aksjene ved tildelingen.

Slik vi forstår forslaget vil en eventuell verdistigning fra tildelingstidspunktet til aksjene realiseres, bli beskattes som aksjegevinst.

Ny ordning vil omfatte selskap med 50 eller færre årsverk, og kr. 80 mill. eller mindre i samlet driftsinntekter og i balansesum. Ny ordning skal omfatte selskap som er stiftet for inntil 10 år siden.

De nærmere detaljer i ordningen vil fremkomme av høringsnotatet.

Strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav mm.
Regjeringen foreslår at det legges en strategi for å avvikle den foreløpige ordningen med betalingsutsettelse for skatt- og avgift m.m., som vil kunne øke muligheten for flere til å håndtere de utsatte innbetalinger.

Det foreslås at den foreløpige ordningen blir faset ut for alle nye krav fra og med 30. juni 2021. Mva. krav er allerede faset ut fra 12. april 2021. Det pekes på at skyldnere fortsatt kan søke om utsettelse etter de ordinære reglene. Det uttales videre at det ikke er ønskelig å skyve på oppstart av innbetalinger av gamle krav veldig lenge. Forslaget er å utsette oppstart av innbetaling av gamle, utsatte krav med ytterligere 3 mnd., dvs. til 31. oktober 2021, samtidig som det åpnes for at avdragsperioden økes fra 6 til 12 mnd.

Ordningen med frivillig retting (skatteamnesti)
Etter ordningen med frivillig retting kan skattepliktige unngå tilleggsskatt og straff for ikke å ha opplyst om formue og inntekt.

Etter regjeringens syn er det grunn til å vurdere endringer i ordningen. Finansdepartementet vil, i samarbeid med Skatteetaten, vurdere evt. endringer, som om det måtte bli aktuelt, vil bli sendt på høring.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.