NO/EN
Kan nye leverandører gis et pristillegg?
Hjem / Artikler / Kan nye leverandører gis et pristillegg?

Kan nye leverandører gis et pristillegg?

Å skifte ut leverandører kan medføre byttekostnader, for eksempel knyttet til opplæring i nye systemer. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har nå kommentert lovligheten av at innkjøper legger et pristillegg for byttekostnader på tilbudene fra nye leverandører.
Publisert: 24.11.21

KOFA åpner opp for pristillegg for byttekostnader
I KOFA-sak 2021/1192 hadde innkjøperen lagt et pristillegg på tilbudene fra andre leverandører enn selskapet som allerede var leverandør på den aktuelle kontrakten. Pristillegget var beregnet generelt, og var på kr 330 000. Klagenemnda kom til at pristillegget i den konkrete saken utgjorde et brudd på anskaffelsesreglene.

Det er viktig å merke seg at KOFA ikke stengte døren for en slik løsning generelt. Tvert om åpnet nemnda for at det i tilbudsevalueringen kan tas hensyn til utgifter oppdragsgiver vil ha i forbindelse med bytte av leverandør. Et pristillegg kan bidra til at de reelle kostnadene reflekteres i evalueringen. Dermed realiseres regelverkets formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Estimerte byttekostnader kan ikke ha for stor betydning i konkurransen
Innkjøper må imidlertid ikke beregne byttekostnadene slik at de gir den eksisterende leverandøren en urimelig konkurransefordel. Det vil i så fall være i strid med det grunnleggende prinsippet om likebehandling. Den aktuelle konkurransen gjaldt levering av elektrisk kraft. Leverandørenes prispåslag dannet grunnlaget for sammenligningen av kostnader. Andre leverandører enn den som allerede leverte elektrisk kraft til innkjøper, fikk som nevnt et alminnelig tillegg på kr 330 000 i sine tilbudspriser. Ny leverandør-tillegget var begrunnet i behovet for ekstra kontroll i forbindelse med innkjøpers regnskapsføring, og kursing av ansatte i nye systemer.

Prispåslagene i elkraft-markedet er svært lave, og de tilbudte prispåslagene varierte fra kr 24 640 til kr 246 400. Pristillegget som innkjøper hadde satt var med andre ord høyere enn samtlige leverandørers prispåslag. Ettersom det ikke var tillatt å tilby 0 eller negative summer som prispåslag, ble det i praksis umulig å slå eksisterende leverandør på pris. De estimerte byttekostnadene fikk da for stor betydning i konkurransen.

En forsvarlig og reell kostnadseffektivitetsberegning
Innkjøpere som ønsker å hensynta byttekostnader i sine anskaffelser, kan gjøre det med støtte i KOFAs avgjørelse. Det må i så fall gjøres en forsvarlig og reell kostnadseffektivitetsberegning, for å bruke uttrykket i anskaffelsesforskriften § 18-1 annet ledd. Videre må innkjøperne tenke nøye gjennom hvordan påslaget vil påvirke tilbudsevalueringen; påslagets betydning i evalueringen må stå i forhold til den reelle betydningen byttekostnadene har for innkjøper.

KOFA ser ikke ut til å ha hatt noe prinsipielt imot at prispåslaget var beregnet generelt, og at påslaget dermed var like høyt for alle de nye leverandørene. I tilfeller med relativt store forventede variasjoner i byttekostnadene, kan en slik fremgangsmåte etter vår vurdering stride med likebehandlingsprinsippet i anskaffelsesretten.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.