NO/EN
Revidert nasjonalbudsjett 2024
Hjem / Artikler / Revidert nasjonalbudsjett 2024
Bull analyserer revidert nasjonalbudsjett 2024

Revidert nasjonalbudsjett 2024

Ingen arveskatt og fortsatt arbeid med forslag om skattelegging av privat konsum, melder Støre-regjeringen. Formuesskatten bevares og skattesatsen på selskapsoverskudd på 22 prosent opprettholdes. Det er få endringsforslag i det reviderte nasjonalbudsjettet. Vi har gjennomgått hovedtrekkene i endringsforslagene og omtalesakene. Les mer under. Foto: Stortinget.no
Publisert: 14.05.24

Hovedtrekkene i regjeringens endringsforslag er:

Utflyttingsskatt

  • Skatteloven § 9-14 om skatteplikt ved utflytting endres slik at verdipapirfond fritas fra skatteplikten for aksjer i selskap hjemmehørende utenfor EØS.

Bilavgifter

  • Det innføres mer nøytrale regler for tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift for personkjøretøy.
  • Vektkomponenten i engangsavgiften for personbiler reduseres.
  • Engangsavgiften for rullestoldrosjer fjernes.

Klimaavgifter

  • Den årlige refusjonen ved kjøp av mineralske produkter for kvotepliktig sjøfart fra registrerte virksomheter, endres til direkte fritak.
  • Produktavgiften i fiskerinæringen økes fra 1,9 pst. til 2,0 pst.

Pensjon
Regjeringen foreslår en teknisk tilpasning av reglene for pensjonsskattefradrag til ny AFP i offentlig sektor.

De vesentlige omtalesakene er:

Ekstra arbeidsgiveravgift på høye inntekter fjernes
Den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften på høye inntekter, fjernes f.o.m. 1. januar 2025.

Skatt på arbeidsinntekt, trygd og pensjon
Regjeringen vil vurdere å øke personfradrag til fordel for minstefradraget, også i senere budsjetter.

Regjeringen vil ikke gå inn for å gjøre pensjonsskattereglene vesentlig mer målrettede, slik Torvik-utvalget legger opp til.

Selskapsskatt
Regjeringen går inn for å beholde dagens skattesats på 22 prosent.

Utbytteskatt
Dagens nivå på utbytteskatten, 37,84 prosent videreføres. Nivået på skjermingsrenten og satsen for inntektsføring etter treprosentregelen vil bli vurdert.

Utflyttingsskatten
Forslaget om betaling av utflyttingsskatt innen 12 år er ute på høring og regjeringen avventer resultatet av denne høringsrunden. Høringsfristen er satt til 21. mai 2024.

Skatt på privat konsum
Regjeringen avventer Finansdepartementets arbeid med justeringer av høringsforslaget.

Skatt på formue og arv
Regjeringen vil bevare formuesskatten på grunn av dens viktige rolle i fordelingspolitikken.

Regjeringen legger ikke opp til å innføre en ny arveskatt.

Skatt på bolig og annen fast eiendom
Regjeringen vil opprettholde en forsiktig beskatning av privatpersoners hjem, og går ikke inn for å øke inntektsbeskatningen for vanlige boliger.

Maksimumssatsen for eiendomsskatt på bolig, fritidseiendom og næringseiendom videreføres på dagens nivå.

Merverdiavgift
Regjeringen vil legge frem et konkret endringsforslag for å avbøte svakhetene ved merverdiavgiftsloven § 3-30 annet ledd om fjernleverbare tjenester. Endringsforslaget vil også inkludere eventuelle nødvendige endringer av merverdiavgiftsloven § 6-22 om utførsel av tjenester.

Forslaget vil bli sendt ut på høring i løpet av 2024.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.