NO/EN
Hva gjør du når du finner et testament?
Hjem / Artikler / Hva gjør du når du finner et testament?

Hva gjør du når du finner et testament?

Hva gjør du når du finner et testament lenge etter at den som opprettet testamentet døde og arven alt er gjort opp? Kanskje fremgår det av testamentet at du har krav på en større del av arven, men hvordan går du frem når arven allerede er fordelt og skiftet er avsluttet? Dette reiser en rekke spørsmål.
Publisert: 16.05.23

De fleste testamenter som blir opprettet i dag, oppbevares i tingretten. Dette er en sikker ordning som innebærer at testamentet registreres, lagres og sendes ut til arvingene så snart testator dør. Det oppstilles imidlertid ingen krav om å oppbevare testamentet på denne måten. Testamentet er like gyldig om det oppbevares i en safe, en dokumentmappe eller nederst i en skuff. Det kan i slike tilfeller derimot være vanskelig for de etterlatte å finne testamentet.

Denne artikkelen gir en oversikt over hva du bør gjøre dersom du finner et testament etter at arven er fordelt og skiftet er avsluttet.

Kontroller at testamentet er gyldig.

Først bør du kontrollere om testamentet er gyldig. Testamentet må være opprettet skriftlig og den som opprettet testamentet må ha vært myndig og habil da testamentet ble signert. Det må også være signert av to myndige og habile vitner som var til stede da testamentet ble signert og visste at det var et testament som ble signert, jf. arveloven §§ 41-45.

Kontroller om testamentet er trukket tilbake eller endret

Deretter bør du kontrollere om testamentet har blitt trukket tilbake eller endret. Dette kan ha skjedd på to måter.

Første alternativ er at det har blitt opprettet et nytt testament som spesifiserer at det eldre testamentet er trukket tilbake eller endret, jf. arveloven § 48 første ledd. Det nye testamentet må også oppfylle formkravene i arveloven.

Andre alternativ er at testamentet har blitt ødelagt eller strøket over på en slik måte at det virker sannsynlig at det ikke lenger er ment å gjelde, jf. arveloven § 48 andre ledd. Det er ikke nødvendig at personen som opprettet testamentet selv utførte handlingen, men handlingen må ha vært et uttrykk for dennes vilje. Det kreves alminnelig sannsynlighetsovervekt for dette og det er den som hevder at testamentet er tilbakekalt som har bevisbyrden.

Merk at det andre alternativet kun er aktuelt for fullstendig tilbakekall av testamentet. Det kan med andre ord ikke gjøres endringer ved delvis ødeleggelse eller overstryking.

Fremsett krav om tilbakeføring av arven

Den som har fått for lite arv som følge av at testamentet ikke ble tatt hensyn til da arven ble fordelt og skiftet ble avsluttet, anses som en forbigått arving, jf. arveloven § 69. Det medfører at vedkommende kan kreve tilbakeføring av arven. Det er imidlertid to frister som må overholdes.

For det første må én av testamentsarvingene sende et skriftlig varsel til tingretten om tilbakeføringskravet innen seks måneder etter at testamentsarvingen fikk vite om testators død og innholdet i testamentet, jf. arveloven § 65.

Det er tilstrekkelig at én av testamentsarvingene avbryter seksmånedersfristen. Dersom én testamentsarving oversitter seksmånedersfristen, kan vedkommende med andre ord reddes av at en annen testamentsarving har handlet i tide.

Det er kun krav om et skriftlig varsel. Det betyr at det ikke er nødvendig å reise søksmål for å avbryte seksmånedersfristen, men er tilstrekkelig med et enkelt brev til den aktuelle tingretten.

For det andre må tilbakeføringskravet gjøres gjeldende innen ti år etter at testator døde, jf. arveloven § 71.Dersom arven allerede er fordelt og skiftet er avsluttet, må foreldelse forhindres ved å reise søksmål med krav om tilbakeføring av arven etter reglene i arveloven § 70.

Merk at det oppstilles spesifikke regler for tilfeller der arvingene har godkjent kravet før tiårsfristen er ute, dødsboet er under offentlig skifte, dødsboet er tatt over i uskifte og ved utsatt arvefall, jf.arveloven § 71.

Tilbakeføring av arven

De som har fått for mye i arv som følge av at testamentet ikke ble tatt i betraktning da arven ble fordelt, er ansvarlige i samme forhold som deres andel av arven. Dersom enkelte arvinger kjente eller burde kjenne til at noen var forbigått, har de imidlertid solidarisk ansvar, jf. arveloven § 70 første ledd.

Dersom arven som kreves tilbakeført er avhendet eller forbrukt, er arvingen som hovedregel ansvarlig for arvens verdi på avhendelses- eller forbrukstidspunktet. Ansvaret kan imidlertid reduseres eller falle helt bort dersom det «etter arvingens kår eller forholdene ellers ville være urimelig om han eller hun skulle svare fullt ut for midler som ikke lenger er i behold», jf. arveloven § 70 andre ledd. Avgjørelsen beror med andre ord på en skjønnsmessig helhetsvurdering.

Dersom arven som kreves tilbakeført er gått tapt uten at arvingene var skyld i det eller har fått erstatning for tapet, blir ikke arvingen ansvarlig, jf. arveloven § 70 andre ledd.

Kontakt oss

Det oppstår altså en rekke rettslige spørsmål når du finner et testament etter at arven er fordelt og skiftet er avsluttet. For enkelte, oppstår det dessuten like mange etiske spørsmål. Det virker kanskje uetisk å kreve tilbakeføring av arv fra noen som i god tro har mottatt arv og innrettet seg etter dette, for eksempel ved å nedbetale gjeld eller kjøpe seg bolig. Dette er naturlige og fornuftige refleksjoner å gjøre seg. Likevel anbefaler jeg deg å huske på at arvelovens regler er grundig utformet for å sikre et rimelig resultat.

Har du spørsmål til reglene eller ønsker bistand i forbindelse med en konkret sak? Ta gjerne kontakt med oss

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.