Anders Evjenth

Partner

Mobil: 901 86 418
E-post: ae@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Anders har sitt hovedarbeidsområde innenfor fast eiendom, med særlig fokus på offentligrettslige og privatrettslige regler vedrørende eiendomsutvikling. Han arbeider i særlig grad med plan- og bygningsrettslige problemstillinger, herunder utbyggingsavtaler og refusjonsspørsmål, tingsrett, ekspropriasjon og skjønn. Anders har bred erfaring med å føre saker for både ordinære domstoler, skjønnsrett og jordskifterett.
Gjennom sin tidligere erfaring som prosjektleder for utarbeidelse av forslag til ny bygningsdel av plan- og bygningsloven, og som leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, har Anders oversikt over de fleste offentligrettslige sider av eiendomsutvikling –  fra utarbeidelse av planforslag til ferdigattest.
Anders driver utstrakt foredrags- og undervisningsvirksomhet i fagene plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett.
Han bistår og har bistått både offentlige og private i spørsmål som omhandler eiendomsutvikling. Dette gjelder både i forhold til den offentligrettslige prosessen i forbindelse med utarbeidelse og vedtakelse av arealplaner, og gjennomføringen av byggesaken. I tillegg bistår han med å sikre privatrettslige rettigheter og gjennomføring av skjønn og tvisteløsning i den forbindelse, herunder naborettslige regler.

Arbeidserfaring
Partner,  Bull & Co Advokatfirma AS, 2020-
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA, 2017-2019
Partner Bull & Co Advokatfirma AS, 2015-2017
Advokatfullmektig/fast advokat/senioradvokat/assosiert partner, Advokatfirmaet Kluge AS, 2008-2015
Prosjektleder, Bolig og bygningsavdelingen, Kommunal- og regionaldepartementet, 2005-2008
Seksjonsleder, avdelingsleder, Juridisk avdeling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 1997-2005
Førstekonsulent, rådgiver, Bolig og bygningsavdelingen, Kommunal- og regionaldepartementet, 1993-1997
Førstekonsulent, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 1990-1993

Utdannelse
Cand. jur, Universitetet i Oslo, 1990

Medlemskap
Advokatforeningen

Språk
Flytende engelsk, muntlig og skriftlig

Publikasjoner/foredrag/artikler
Foredragsholder for JUS, Senter for Eiendomsfag, Norske arkitekters landsforening

  • Medforfatter av utredning om finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder
  • Medforfatter av infrastrukturprosjektet, delutredning 2.5 «Utredning av nye modeller for grunneierfinansiering for Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten» (2018)
  • Medforfatter av infrastrukturprosjektet, delutredning 2.1 «Infrastrukturbidrag og boligmarkedet for Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten» (2017)
  • Hovedforfatter av rapporten «Adgangen til å ilegge gebyr ved tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven»
  • Hovedforfatter av rapporten «Plan- og bygningsrettslige konsekvenser av å oppheve konsesjonsordningen og tilknytningsplikten for fjernvarmeanlegg» (2018)
  • Hovedforfatter av rapporten «Grensen mellom veiledningsplikt etter forvaltningsloven og gebyrbelagt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven for Kommunal- og moderniseringsdepartementet» (2018)
  • Medforfatter av rapporten «Tidsbestemt bruk av tomme lokaler» for Komunal- og Moderniseringsdepartementet
  • Medforfatter av rapporten «Pilotprosjekt TEK10 Helhetlig gjennomgang av utvalgte deler av byggteknisk forskrift med veiledning» for Direktoratet for Byggkvalitet
  • Hovedforfatter av rapporten «Kartlegging av samordningsplikten med andre myndigheter etter plan- og bygningsloven § 21-5», for Direktoratet for Byggkvalitet
  • Medforfatter av utredning fra SINTEF Byggforsk av 2012 om alternative virkemidler til lokal godkjenning av ansvarlig foretak for Kommunal- og regionaldepartementet