NO/EN
Betalingsbetingelser og prisliste for forbrukere

Betalingsbetingelser og prisliste for forbrukere

Hjem / Om Bull / Betalingsbetingelser og prisliste for forbrukere
Her finner du betalingsbetingelser og prisliste for forbrukere.

Timesats og totalt honorar varierer med kompetansen og erfaringen til advokatene som utfører oppdraget. I tillegg reflekterer de forhold som oppdragets omfang og kompleksitet, behovet for særlig fagkompetanse, verdiene oppdraget gjelder, tidsrammen og oppnådde resultater. For oppdrag som faktureres etter medgått tid, varierer timeprisen innenfor intervaller for de forskjellige stillingskategoriene (partner, senioradvokat, fast advokat, advokatfullmektig).

For kunder som ikke er næringsdrivende ligger vår veiledende timepris i intervallet NOK 3 000 til NOK 4225. Prisene er oppgitt inklusive MVA.

I saker som dekkes av lov om fri rettshjelp eller andre lovbestemte ordninger for dekning av rettshjelp fra det offentlige, benyttes den gjeldende offentlige salærsats.

Dersom ikke annet er avtalt, vil følgende betingelser gjelde:

Salærberegning

Salæret beregnes etter medgått tid. Minste timeenhet er 0,25 timer. I tillegg skal alle relevante utlegg betales av klienten, blant annet rettsgebyrer og andre offentlige gebyrer, kostnader til databasesøk, budtjenester, reise og opphold, sakkyndige og vitner mm.

Hvis det tilkommer betydelige utgifter til telefon, kopiering, porto mv., foretas avregning for faktiske utgifter/utlegg etter spesifikasjon.

Fakturering

Arbeidet avregnes normalt én gang pr. måned. Det gjelder selv om saken ikke er avsluttet, og – ved saker for domstolene – selv om rettsavgjørelse ikke er truffet. Med fakturaen følger spesifikasjon over medgått tid og av arbeidets art.

Betaling

Med mindre annet er avtalt, sendes faktura med 30 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling påløper rente etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

Kostnadsansvar i rettssaker

Hvis oppdraget gjelder prosedyre for domstolene og klienten taper saken, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens sakskostnader samt gebyr og kostnader til retten. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom klienten vinner saken, men domstolen fastsetter motpartens kostnadsansvar til et beløp som er lavere enn salæret Bull har krevet/vil kreve av klienten, er klienten ansvarlig overfor Bull for det overskytende.

Rettshjelpsdekning/forsikringsdekning

Klienten kan i visse tilfeller ha rett til dekning av hele eller deler av utgiftene til advokattjenester gjennom den lovbestemte ordningen med fri rettshjelp eller gjennom inngåtte forsikringsavtaler. Klienten plikter å gi opplysninger som kan avklare om det foreligger slike forsikringsavtaler. I oppdrag med forsikringsdekning kan klienten bli fakturert for Bulls samlede honorarer og utlegg. Klienten har selv ansvar for refusjonen fra forsikringsselskapet, om ikke annet er skriftlig avtalt.

Klage

Hvis du som klient mener at salæret som kreves er for høyt, kan du sende klage til Advokatforeningen.