Priser og vilkår

Oppdragsbekreftelse
Ved aksept av oppdrag vil Bull & Co’s klienter motta en spesifisert oppdragsbekreftelse i tråd med Advokatforeningens vedtak og anbefalinger. Oppdragsbekreftelsen vil normalt inneholde informasjon om oppdragets art, hvilke advokater som vil bli involvert, timesatser som vil bli benyttet, betaling av merverdiavgift og utlegg, fremdrift og tidsramme for oppdraget samt opplysninger om klageadgang.

Priser og honorarbergning
Bull & Co tilstreber å levere advokattjenester med høy faglig kvalitet til konkurransedyktige betingelser. Vi er underlagt Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysning for tjenester og følger Advokatforeningens anbefalinger når det gjelder honorarberegning og opplysninger om dette.

Det konkrete tidsforbruk for det enkelte oppdrag er normalt utgangspunktet for beregning av våre honorarer, og timelister fremlegges sammen med faktura. Timesats og honorar vil variere med kompetanse og erfaring hos den advokat som utfører oppdraget og vil også reflektere forhold som oppdragets omfang og kompleksitet, behovet for særlig fagkompetanse, de verdier oppdraget gjelder, tidsrammer og oppnådde resultater. Eventuelle utlegg, f.eks. reiseutgifter, rettsgebyrer og andre gebyrer til det offentlige, vil bli spesifisert og fakturert særskilt.

Internasjonale oppdrag kan prises særskilt i henhold til det enkelte oppdrag. Ved enkle og oversiktlige eller mer standardiserte oppdrag vil vi kunne gi en fast pris på oppdraget.

I saker som dekkes av lov om fri rettshjelp eller andre lovbestemte ordninger for dekning av rettshjelp fra det offentlige, benyttes den til enhver tid gjeldende salærsats.

Bull & Co tar ikke saker på såkalt ’no-cure-no-pay’ basis. Etter Advokatforskriftens regler har vi ikke anledning til å avtale at vårt salær skal fastsettes på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens resultat eller gjenstand.

Bull & Co’s veiledende timepriser kan fås ved henvendelse til vårt kontor. Siden stykkprisen på våre advokattjenester varierer, er vi pålagt i henhold til forskrift om prisopplysning for tjenester § 10 å opplyse om våre høyeste og laveste priser som gjelder når oppdragsgiver er forbruker. Betalingsbetingelser og prisliste for forbrukere finner du her.