NO/EN
Forretningsvilkår og priser

Forretningsvilkår og priser

Hjem / Karriere / Forretningsvilkår og priser
Her finner du Bulls forretningsvilkår og priser.

Oppdragsavtale

Ved aksept av oppdrag vil du som klient motta en spesifisert oppdragsbekreftelse i tråd med Advokatforeningens vedtak og anbefalinger. Oppdragsbekreftelsen vil normalt inneholde informasjon om oppdragets art, hvilke advokater som vil bli involvert, timesatser som vil bli benyttet, betaling av merverdiavgift og utlegg, fremdrift og tidsramme for oppdraget samt opplysninger om klageadgang.

Priser og beregning av honorar for tjenestene våre

Vi tilstreber å levere advokattjenester med høy faglig kvalitet til konkurransedyktige betingelser. Vi er underlagt bestemmelser om advokatsalær i Regler for god advokatskikk i Advokatforskriften og Prisopplysningsforskriften, som er gitt i medhold av markedsføringsloven. Vi følger for øvrig Advokatforeningens anbefalinger for honorarberegning og opplysninger om dette.

Utgangspunktet for honorarberegningen er normalt det konkrete tidsforbruket for det relevante oppdraget. Du mottar timelister med spesifisert arbeidsbeskrivelse sammen med fakturaen. Timesats og totalt honorar varierer med kompetansen og erfaringen til advokatene som utfører oppdraget. I tillegg reflekterer de forhold som oppdragets omfang og kompleksitet, behovet for særlig fagkompetanse, verdiene oppdraget gjelder, tidsrammen og oppnådde resultater.

Ta kontakt med oss for å få en oversikt over våre veiledende timepriser. Da prisen på advokattjenestene varierer, er vi pålagt i henhold til Prisopplysningsforskriften § 10 å opplyse om de høyeste og laveste prisene som gjelder når klienten er en forbruker.

Fastprisavtaler

Vi kan tilby fastpris ved oversiktlige eller mer standardiserte oppdrag.

Kostnadsestimater og budsjetter

Når det er mulig å anslå omfanget av deler av eller hele oppdraget, kan vi gi estimater på forespørsel. Vi forsøker å informere klienten så snart det er mulig dersom det oppstår vesentlige avvik fra estimatet. Er det gitt et estimat, er dette ikke en beløpsbegrensning eller fastprisavtale.

Advokat som tjeneste

Advokat som tjeneste fungerer litt som et abonnement. Omfanget og kostnadene blir bestemt i samarbeid mellom advokat og klient før tjenesten starter. Som klient får du tilgang til et dedikert team som kjenner virksomheten og som har den kompetansen som trengs.

«No-cure-no-pay»

Bull tar ikke saker på såkalt ’no-cure-no-pay’ basis. Etter Advokatforskriftens regler har vi ikke anledning til å avtale at salæret vårt skal fastsettes på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens resultat eller gjenstand.

Fakturering

Vi fakturerer normalt for utført arbeid hver måned, uavhengig av om oppdraget er avsluttet eller ikke.

Eventuelle utlegg, for eksempel reiseutgifter, rettsgebyrer og andre gebyrer til det offentlige, vil bli spesifisert og fakturert særskilt.

Les om betalingsbetingelser og priser for forbrukere her.

somesing

Tjenester

Tjenestene våre gjør det enkelt å få juridisk bistand til konkrete behov og utfordringer. Vi hjelper deg med alt fra design og varemerkeregistrering, til å håndtere dataangrep og varsling.