Den nye rekonstruksjonsloven som trådte i kraft 11. mai 2020 gir forbedrede muligheter for bedrifter med underliggende sunn drift, men som har eller snart vil havne i alvorlige økonomiske problemer, til å finne ordninger med sine kreditorer. Rekonstruksjon innebærer at kreditorene må avvente all innfordring av sine krav. Driften fortsetter under samme ledelse, men under tilsyn av en rekonstruktør oppnevnt av retten.

Rekonstruksjonsloven gir anledning til å konvertere gjeld til aksjekapital. Det vil også i praksis vanligvis være tilstrekkelig med 50 % tilslutning fra aksjonærene og kreditorene (i beløp). Før åpning av rekonstruksjon vil retten kreve at kostnader til rekonstruksjonen forskutteres, og et normalnivå for forskuddene antas å være rundt kr 300 000. Loven inneholder også flere nye virkemidler for å få gjennomført rekonstruksjonen, inkludert muligheten for å finansiere driften under rekonstruksjonen ved å belåne varelager, driftsmidler og fordringer med prioritet foran eksisterende heftelser. Fremdeles er det slik at dersom rekonstruksjonen ikke lykkes vil det åpnes konkurs med mindre man kan bevise solvens.

Vi hjelper både selskaper som vurderer om en rekonstruksjon kan være et virkemiddel for å redde virksomheten fra konkurs, kreditorer i rekonstruksjonsforhandlinger og våre advokater kan oppnevnes som rekonstruktører av retten.

Bistand med begjæring om rekonstruksjon
Bull & Cos erfarne team av insolvensadvokater bistår med rekonstruksjoner og er kvalifisert for å bli oppnevnt som rekonstruktør av retten. Vi har lang erfaring med forhandlinger mellom ulike kreditorgrupper og aksjeeiere med dels sammenfallende og dels motstridende interesser. Vårt primære fokus i disse prosessene er å hjelpe og redde sunne bedrifter fra unødvendig avvikling. Vi er opptatt av å ha en effektiv og standardisert arbeidsmetodikk, som gir et trygt og forutsigbart resultat og basert på våre maler vil vi raskt og med begrensede kostnader kunne utarbeide en begjæring om rekonstruksjon. Vi kan også ta oppdrag som rekonstruktør i din sak, men det er retten som beslutter eventuell oppnevnelse på fritt grunnlag.

Bistand til kreditorer i rekonstruksjonsforhandlinger
Vårt insolvensteam bistår i dag kreditorer ved ulike former for insolvensprosesser i Norge og i utlandet. Vi kan også bistå kreditorer i rekonstruksjonsforhandlingene. Vår mangeårige erfaring innebærer at vi i løpet av kort tid kan analysere om det som foreslås innebærer en rimelig løsning for deg som kreditor sett opp mot andre kreditorgrupper, panthavere og eksisterende aksjeeiere. Vi vurderer også de skattemessige implikasjonene som kan oppstå dersom man aksepterer en rekonstruksjonsløsning.

Bistand til andre interessenter
Vi tar også oppdrag for andre interessenter som panthavere, styremedlemmer og aksjonærer i rekonstruksjonsprosesser.

Ekspressløsning for små bedrifter
De nye reglene i rekonstruksjonsloven er, på grunn av omkostningene med å gjennomføre en rekonstruksjon, lite egnet for små bedrifter. Regjeringen har imidlertid varslet at det arbeides med forenklede regler for små bedrifter. Disse vil gi en mulighet for raskere, enklere og med kostnadseffektive rekonstruksjonsprosesser for små bedrifter. Når disse kommer vil Bull & Co kunne tilby en strømlinjeformet, effektiv og lite kostnadskrevende rekonstruksjonsprosess for mindre bedrifter.

Prioritet for skatte- og avgiftskrav
Det er også varslet fra regjeringens side at det arbeides med forskrifter som skal gi unntak for prioriteten til skatte- og avgiftskrav. Det vil innebære at man ikke må betale skatte- og avgiftskrav før andre kreditorer får noen dekning, men at skattekreditor kan være en del av rekonstruksjonen. For bedrifter med betydelige skatte- og avgiftskrav som er ubetalte, kan denne forskriften være avgjørende for å kunne vurdere en rekonstruksjon.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg ta kontakt med:

Anne Helsingeng

Klemet Gaski

Kristoffer Aasebø

Thomas Berg Nordal

 

SE FLERE ARTIKLER