EU har vedtatt at vernetiden for utøveres og produsentenes innspillinger skal utvides fra 50 til 70 år etter utløpet av det år fremføringen eller innspillingen har funnet sted, eller utløpet av det år opptaket blir offentliggjort.

Vernetiden for innspillinger er den tid rettighetshaverne har en enerett til utnyttelsen av sitt arbeid jf. åndsverklovens § 42 og § 45.

Vernetiden for tekstforfattere og komponister er vesentlig sterkere, ved at slike rettigheter varer i 70 år etter opphavmannens dødsår jf. åndsverkloven § 40. Artistenes og plateselskapenes vern av sitt arbeid nærmer seg med dette opphavsmannens.

Direktivet må implementeres innen to år etter direktivets ikrafttreden av medlemsstatene. I og med at det i Norge pågår en revidering av åndsverkloven, er det nærliggende å tro at endringen skjer i Norge i denne forbindelse.

Direktivet finner du her:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/pe00/pe00016.en11.pdf

For nærmere informasjon, kontakt
Harald Sommerstad hs@bullco.no tlf 977 91 401

SE FLERE ARTIKLER