Statens vegvesens evalueringsmodell blir både akseptert og rost av KOFA

Da Statens vegvesen i 2019 utlyste konkurranse om utbedring av to veistrekninger, skulle tildeling gå til tilbudet som hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet. I stedet for å angi den innbyrdes vektingen av de ulike tildelingskriteriene i prosenter, benyttet oppdragsgiver seg av følgende evalueringsmodell:

«S = P + K1 + K2».

P og K1/K2 representerte her henholdsvis tilbudsprisen og de to underkriteriene knyttet til kvalitet. S var angitt som «konkurransesum», og for tilbyderne var det om å gjøre å oppnå lavest S. Dersom tilbudets kvalitet var særlig godt, ble oppdragsgiver premiert ved at K1 og K2 inngikk som negative summer i regnestykket, noe som i neste rekke gjorde S – konkurransesummen – lavere.

Var denne modellen i tråd med forutberegnelighetsprinsippet og anskaffelsesforskriftens pålegg om å angi tildelingskriterienes relative vekt? Og ga modellen tilstrekkelig sikkerhet for likebehandling ved verdsettelsen av kvalitet?

Ja, mente KOFA, som i tillegg ga modellen honnør for å bevisstgjøre oppdragsgiver om hvor mye den tilbudte kvaliteten er verdt. I konkurransegrunnlaget hadde oppdragsgiver informert nærmere om hvilket kvalitetsnivå som var nødvendig for å oppnå «fradrag», samt hvor høyt fradrag man maksimalt kunne oppnå per kvalitetskriterium. At kvaliteten ble vurdert og prissatt før oppdragsgiver åpnet konvoluttene med tilbudsprisene, forhindret at oppdragsgiver lot disse påvirke kvalitetsverdsettelsen.

(KOFA 2019/589)

Bull & Co – Konkurranse, anbud og leveranse

   

Andreas C. Wahl                 Aksel Fossbakken

SE FLERE ARTIKLER