Saken viser at selv om kunngjøring kan unnlates må oppdragsgiver i rimelig grad sikre at anskaffelser konkurranseutsettes. Kofa knytter plikten til anskaffelsesforskriften § 13-4, men den kunne nok også være hjemlet i det generelle kravet til konkurranse i anskaffelsesloven § 4.

Kun drøye fire måneder etter tildeling av kontrakt om drift av riks- og fylkesveiene i Follo, hevet Statens vegvesen kontrakten som følge av leverandørens mislighold. Vegvesenet inngikk deretter en midlertidig kontrakt med en annen leverandør, uten å kunngjøre konkurranse eller avholde forhandlinger med øvrige leverandører. Vegvesenets «nødkontrahering» ble bragt inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

KOFA ga Vegvesenet medhold i at den opprinnelige leverandørens mislighold var et forhold oppdragsgiver verken hadde skylden for eller kunne forutse. Under henvisning til trafikkrisikoen det innebar å ikke ha driftsentreprenør, var det dessuten «umulig» å overholde fristene for ordinære anskaffelsesprosedyrer. Samlet innebar situasjonen at Vegvesenet med rette kunne sløyfe kunngjøring av konkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 13-3 bokstav e.

Vegvesenet hadde imidlertid gått ett skritt lenger, idet man heller ikke gjennomførte noen (kunngjøringsfri) konkurranse. Skal konkurranse sløyfes i sin helhet, gjelder ekstra skjerpede krav etter anskaffelsesforskriften § 13-4. Vegvesenet argumenterte igjen med at risikobildet tilsa at det ikke var tid til å avholde forhandlinger, og at de på forhånd visste at den nye leverandøren hadde ledig kapasitet til å ta oppdraget. KOFA ga imidlertid ikke Vegvesenet medhold på dette punkt. Vegvesenet hadde varslet den opprinnelige leverandøren om heving to måneder før kontrakten faktisk ble hevet, og i mellomtiden burde Vegvesenet etter KOFAs syn innhentet tilbud fra øvrige leverandører.

(KOFA-2018-556)

SE FLERE ARTIKLER