Den 8. november la Støre-regjeringen frem tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022. Endringsforslagene omfatter blant annet økning av formuesskatten og skjerping av utbytte- og gevinstbeskatning for personlige skattytere. Solberg-regjeringens forslag om opsjonsbeskatningsordning for oppstarts- og vekstselskaper opprettholdes.

 I det følgende oppsummerer vi enkelte av endringsforslagene Støre-regjeringen har fremlagt.

1. Formuesskatten

Støre-regjering foreslår å øke formuesskattesatsen med 0,1 prosentenheter, fra 0,85 til 0,95 pst. fra 2022. Samtidig foreslås det at rabatten på «arbeidende kapital», aksjer og driftsmidler mv., reduseres fra 45 pst. i 2021 til 35 pst. i 2022. Regjeringen har også foreslått økning i verdsettelsen av primærboliger til 50 pst. for den delen av markedsverdien som overstiger 10 mill. kroner. Verdsettelsen av fritidsboliger foreslås økt med 25 pst.

For øvrig foreslås det å øke bunnfradraget til 1,65 mill. kroner, som skal bidra til at færre med lave og middels formuer betaler formuesskatt.

2. Skjerping av utbytte- og gevinstbeskatingen for personlige skattytere
Som en del av endringene i inntektsskatten, har Støre-regjeringen foreslått å øke oppjusteringsfaktoren ved beregning av utbytte og gevinstbeskatning fra 1,44 til 1,6. Forslaget skjerper skatten på utbytte og gevinster, fra dagens 31,7 til 35,2 pst. Marginalskatten, inkludert selskapsskatten, øker dermed fra 46,7 til 49,5 pst.

3. Ordningene med aksjer og opsjoner for ansatte
Ordningen med skattefri fordel ved erverv av aksjer i arbeidsgiverselskapet med 25 pst. rabatt, begrenset årlig med 7500 kroner, foreslås avviklet.

Regjeringen foreslår å opprettholde Solberg-regjeringens forslag om opsjonsbeskatningsordning for oppstarts- og vekstselskaper. De nærmere vilkårene for ordningen vil bli fastsatt senere i forskrift. Det foreslås samtidig en overgangsordning.

4. Satsendringer i trinnskatten
Det er foreslått endringer i satsene for trinnskatten. Trinnskattesatsen foreslås økt for trinn 3 og 4 med 0,1 prosentenhet i 2022. Regjeringen foreslår å videreføre innslagspunktet for trinn 3 nominelt på 651 250 kroner fra 2021 til 2022. Trinnskattesatsene for lavere inntekter, trinn 1 og 2, foreslås holdt uendret fra 2021.

5. Gaver til frivillige organisasjoner
Den maksimale fradragsgrensen for pengegaver til frivillige organisasjoner foreslås redusert fra 50 000 til 25 000 kroner.

6. Annet
Av annet nevner vi:

  • Ordningen med fradrag for individuell pensjonssparing (IPS) foreslås redusert fra 40 000 til 15 000 kroner.
  • Bunnfradraget for reisefradrag reduseres fra 23 900 til 14 000 kroner, uten geografisk differensiering.
  • Maksimalt fagforeningsfradrag økes til 5 800 kroner. Økningen er første del av en toårig opptrappingsplan mot en dobling av fradraget.
  • Trygdeavgiftssatsene for lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 pst.
  • Satsen for minstefradraget i lønn/trygd videreføres uendret fra 2021.
  • Personfradraget økes med 4 250 kroner.
  • Fradraget for sjøfolk økes til 83 000 kroner.
  • Fiskerfradraget økes til 154 000 kroner.
  • Det inntektsuavhengige fradraget i næringsinntekt for jordbruk mv. økes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget til 195 000 kroner.
  • Rabatt for elbiler i firmabilbeskatningen på 40 pst. oppheves.

 

Kontaktpersoner:  Advokatene Einar Heiberg, Morten Fjermeros, Jan Martin Fjellestad, Eirin Hoffmann Wendelborg

SE FLERE ARTIKLER