Det er foreslått betydelige endringer i adgangen for et selskap til å yte finansiell bistand ved erverv av aksjer i selskapet. Blant annet foreslås det at det generelle unntaket for eiendomsselskaper skal oppheves, og at dispensasjonsadgangen skal fjernes. Samtidig skjer det en utvidelse av adgangen til å yte finansiell bistand – men til hvilken pris?

Dagens regulering – bistand begrenset til utbytterammen

Allmennaksjeloven og aksjeloven § 8-10 har regler om selskapets adgang til å yte finansiell bistand ved tredjepersons erverv av aksjer i selskapet. Ved finansiell bistand menes å stille midler til rådighet, gi kreditt, eller å stille sikkerhet ved kjøp av aksjer i selskapet.

Selskapets midler skal kun brukes til selskapets forpliktelser, om en ikke går veien om utdeling ved utbytte eller lignende. Dagens regel er derfor at selskaper i utgangspunktet kun kan yte finansiell bistand ved tredjepersoners erverv av aksjer i selskapet, innenfor rammen av det selskapet kunne utdelt i utbytte. Reglene bidrar til å styrke selskapenes soliditet, og er også et naturlig motstykke til at aksjeeiernes forpliktelser er begrenset til aksjene og eventuelle fordringer på selskapet (som øvrige kreditorer).

Reglene blir likere det som gjelder etter oppkjøp

Departementet foreslår følgende:

  • At reglene for transaksjoner og finansiering før og etter oppkjøp i større grad blir samsvarende
  • At transaksjoner som nå er tillatt umiddelbart etter aksjeoverdragelsen ved forslagets gjennomføring blir tillatt direkte i forbindelse med kjøpet

Finansiell bistand kan med andre ord ytes uavhengig av utbytterammen, på samme måte som finansiell bistand til selskaper i samme konsern (ikke begrenset til heleide selskaper).

Departementet uttaler at det ved vedtagelsen av forslaget ikke er noen spesielle hensyn eller risikobetraktninger som tilsier at eiendomsselskaper lenger skal ha særregler på dette området (unntaket har kun vært anvendelig for aksjeselskaper), og at det heller ikke vil være grunnlag for en dispensasjonsordning når reglene blir generelle.

Ansvaret for styret tydeliggjøres

Ansvaret for styret tydeliggjøres ved at det foreslås:

  • Utvidede krav til styrets redegjørelse som skal utarbeides før det gis finansiell bistand, herunder en erklæring om at den er i selskapets interesse og er forsvarlig ut i fra hensynet til selskapets likviditet og soliditet.
  • Redegjørelsen skal godkjennes av generalforsamlingen med samme flertall som for vedtektsendring (normalt 2/3 flertall), og skal meldes til Foretaksregisteret og kunngjøres før den finansielle bistanden gis.

Bistanden som gis skal være på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. De generelle misbruksregler (det er ikke krav om at ervervet skal omfatte samtlige aksjer), kravet til forsvarlig likviditet og soliditet, og reglene om erstatningsansvar, vil således om reglene ikke overholdes kunne gi grunnlag for (bemerker departementet) erstatningsansvar for både styremedlemmer og aksjeeiere.

Vanskelige avveininger – betydning for deg

Særlig for styret i målselskapet vil forslaget kunne innebære en vanskelig avveining. Selgende aksjonær sin interesse er begrenset til vederlaget, mens kjøper trenger bistand fra målselskapet. Det antas at dette kan gi fremtidige utfordringer og økte muligheter for ansvar for deg som styremedlem, hvor både eksisterende og den nye eier forventer signert redegjørelse. Men også partene i kjøper og selger kan risikere ansvar.

Samtlige må nå navigere i et vanskelig farvann hvor konklusjonen gjerne viser seg i ettertid. Likhetshensyn ved at ordningen blir generell taler likevel for forslaget. Forslaget er på høring frem til 14.3.2019.

Ved spørsmål eller kommentarer til ovennevnte, kontakt partner/advokat Bjarte Bogstad, bbo@bull.no

SE FLERE ARTIKLER