Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) fikk delvis medhold sak mot Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA) etter å ha reist sak om gyldigheten av vedtak nr. 2011/261. Bull & Co ved advokat Rune Nordengen representerte ROAF.

Saken gjaldt gyldigheten av KOFAs vedtak av 23. april 2012. I vedtaket hadde KOFA ilagt ROAF gebyr for å ha forlenget en avtale om innsamling og transport av husholdningsavfall i Enebakk, Lørenskog og Rælingen i syv og en halv måned.

Bakgrunnen for forlengelsen var at konkurranse om ny kontrakt om innsamling og transport av husholdningsavfall måtte avlyses. Oslo tingrett kom til at avlysningen skyldtes en uforutsett hendelse som ROAF ikke kunne ha planlagt for. Det var i denne situasjonen ikke mulig for ROAF å avholde ny konkurranse innen utløp av eksisterende avtale. Oslo tingrett kom til at kontrakten slik situasjonen var lovlig kunne forlenges med hjemmel i de ulovfestede reglene om utvidelse av eksisterende kontrakt. Tingretten kom imidlertid til at kontrakten ikke lovlig kunne forlenges så lenge som ROAF hadde gjort.

Oslo tingrett reduserte derfor gebyret skjønnsmessig fra kr. 600 000,- til kr. 300 000,-.

Dommen viser at man ved planleggingen av en anskaffelsesprosess ikke behøver å ta høyde for en eventuell avlysning slik KOFAs opprinnelige vedtak tydet på. Oppdragsgiver kan under gitte  omstendigheter forlenge eksisterende avtale. Dommen viser imidlertid også at en ikke-kunngjort forlengelse av en avtale må begrenses til det strengt nødvendige.

Dette var den andre saken om rettmessigheten av ilagt gebyr etter den nå opphevede lov om offentlige anskaffelser § 7b, og den første hvor KOFAs vedtak ble kjent (delvis) ugyldig.

Ved spørsmål om dommen eller om offentlige anskaffelser ta kontakt med advokat Andreas Wahl, awahl@bull.no eller advokat Rune Nordengen, rn@bull.no

SE FLERE ARTIKLER