Enkelte bestemmelser i Renholdsoverenskomsten 2010-2012 er nå allmenngjort i form av forskrift.

Allmenngjøringsforskriften trådte i kraft 1. september, og gjelder for alle renholdere ansatt i private bedrifter som selger renholdstjenester. Forskriften gjør unntak for lærlinger, personer på arbeidsmarkedstiltak og ansatte som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

Bestemmelsene i forskriften oppstiller minstevilkår, og kan derfor bare fravikes dersom den ansatte samlet sett har gunstigere lønns- og arbeidsbetingelser. Forskriften etablerer et minstelønnsnivå (nå NOK 151,67 per time) i tillegg til å gi den ansatte krav på lønnstillegg for natt-, helge- og helligdagsarbeid. Arbeidsgiver plikter nå også på nærmere bestemte vilkår å dekke utgifter knyttet til reise, kost og losji, og skal også holde nødvendig arbeidstøy tilpasset arbeidsplassen.

Forskriften allmenngjør forholdsvis få bestemmelser sammenlignet med enkelte tidligere allmenngjøringsforskrifter. Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid og overtidsgodtgjørelse er for eksempel blant bestemmelsene som ikke er allmenngjort.

Renholdsbransjen er nå én av tilsammen fire bransjer som har allmenngjorte tariffavtaler. Ansatte i skips- og verftsindustrien, jordbruks- og gartnerinæringene og på byggeplasser har krav i henhold til allmenngjøringsforskriftene for sine bransjer. Disse forskriftene gjelder for både faglærte og ufaglærte arbeidstakere. Ved brudd på reglene kan Arbeidstilsynet gi virksomheten pålegg eller tvangsmulkt, stanse arbeidet eller anmelde forholdet til politiet.

For spørsmål om allmenngjøringsforskriftenes betydning for din virksomhet, eller mer informasjon kontakt Thomas Talén tt@bullco.no tlf. 924 96 975

SE FLERE ARTIKLER