Regjeringen besluttet i Granavolden-plattformen at den ville «sette ned en personvernkommisjon for å vurdere personvernets stilling i Norge»,  og på St. Hans-aften  ble det opprettet et utvalg som skal kartlegge, vurdere og komme med forslag til tiltak for å styrke personvernets stilling i Norge.

Dette innebærer for eksempel den aktuelle problemstillingen rundt å vurdere offentlig sektors behandling av personopplysninger til nye formål, personvernets stilling ved bruk av sosiale medier, barn og unges personvern i skolen mv.  Sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen vil lede personvernkommisjonen, som skal levere sin utredning innen 1. desember 2021. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppretter-ny-personvernkommisjon/id2715312/

SE FLERE ARTIKLER