Bull & Co har i den senere tid behandlet mange henvendelser fra arbeidsgivere som knytter seg til mulig permittering av ansatte som følge av koronaviruset. Det er også mange ansatte som er sykemeldte. Spørsmål om permittering og sykemeldte ansatte har blitt en kilde til usikkerhet og spørsmål. I det følgende går vi nærmere inn på noen aktuelle situasjoner.

PERMITTERING
Ved permittering fritas arbeidstaker midlertidig for arbeidsplikt som en konsekvens av driftsinnskrenkning eller driftsstans.
I korte trekk krever permittering at det gis et skriftlig varsel med frist, samt at arbeidsgiver må dekke den ansattes lønn i første del av permitteringen (lønnsplikt).

Det kreves normalt 14 dagers varslingsfrist før permittering kan iverksettes. Imidlertid gjelder det det en særskilt frist på kun 2 dager ved «uforutsette hendelser». Koronaviruset kan utgjøre slik uforutsett hendelse slik at arbeidsgiver kan operere med 2 dagers permitteringsvarsel.

Videre foreslo Regjeringen fredag 13. mars 2020 å redusere arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 15 til 2 arbeidsdager. Dette forventes vedtatt av Stortinget 19. mars 2020, og er varslet å tre i kraft «straks».

I prinsippet vil dette medføre at arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering grunnet koronaviruset kun utgjør 4 arbeidsdager fra varsel gis.

Arbeidstakerne som er medlem av folketrygden kan søke om dagpenger fra NAV etter at arbeidsgivers lønnsplikt opphører. Arbeidstakeren er fortsatt ansatt i virksomheten og har både rett og plikt til å vende tilbake til bedriften når permitteringen opphører.

Se for øvrig nærmere om råd vedrørende permittering her.

SYKEMELDING VED KARANTENE
Myndighetene har pålagt personer som har fått påvist eller mistenkes å ha fått smitte 14 dagers karantene. Det samme gjelder for personer som har hatt nær kontakt med smittede, eller oppholdt seg utenlands i løpet av siste 14 dager.

Ved sykdom eller påvist smitte vil det normalt være grunnlag for sykemelding.

Dersom det kun foreligger mistanke om smitte vil det for mange ansatte være mulig å jobbe fra hjemmekontor, eller tilrettelegges for andre løsninger. Da vil den ansatte arbeide og har krav på lønn som vanlig. Arbeidsgiver vil ha et ansvar for å tilrettelegge for hjemmekontor.

For ansatte som ikke kan utføre arbeid ved hjemmekontor eller annen løsning vil vedkommende som hovedregel ha krav på sykepenger.

NAV har på sine nettsider uttalt at krav om sykepenger på grunn av lovpålagt karantene som hovedregel bør kunne dokumenteres med egenmelding fra arbeidstaker, ettersom avgjørelse om karantene tas uavhengig av lege.

Ved sykdom med krav på sykepenger er arbeidsgiver pålagt å dekke lønn som normalt de første 16 dagene (arbeidsgiverperioden).

PERMITTERING AV SYKEMELDTE ANSATTE
Dersom arbeidstaker allerede er sykemeldt på tidspunktet det gis permitteringsvarsel har arbeidsgiver ingen lønnsplikt knyttet til permitteringen.

For øvrig kan blant annet følgende problemstillinger oppstå:

  • Arbeidstaker er allerede sykemeldt når permitteringsvarsel mottas
    Den ansatte vil her motta sykepenger så lenge sykemeldingen gjelder, enten fra arbeidsgiver eller fra NAV. Arbeidsgiver er normalt ansvarlig for lønn i arbeidsgiverperioden for sykepenger (16 dager).Dersom permitteringsvarsel mottas innenfor arbeidsgiverperioden (16 dager), må arbeidsgiver betale lønn i varslingsperioden (normalt 14 dager, kan være 2 dager grunnet koronavirus). Etter at permittering iverksettes har den ansatte krav på sykepenger fra NAV – ikke fra arbeidsgiver.
  • Permitteringsvarsel mottas, deretter blir arbeidstaker sykemeldt før iverksettelse.
    Her må arbeidsgiver betale lønn i henhold til varslingsperioden for permittering (f.eks. 2 dagers varslingsplikt). Etter dette har den ansatte krav på sykepenger fra NAV – ikke fra arbeidsgiver.
  • Arbeidstaker blir sykemeldt etter iverksatt permittering
    Uavhengig av om arbeidsgivers lønnsplikt ved permitteringer er 15 eller 2 dager vil den ansatte ikke har krav på lønn fra arbeidsgiver. I disse tilfellene vil den ansatte være henvist til å søke ta kontakt med NAV.  Hovedregelen er at NAV betaler dagpenger for permitterte og sykepenger til sykemeldte. Det er derfor NAV som vil avgjøre om sykemelding gir grunnlag for sykepenger for en permittert.

Om du har spørsmål om permittering, sykemeldte ansatte eller andre problemstillinger kan du ta kontakt med vårt Korona Task Force for arbeidsrett:

 

 

.

 

 

SE FLERE ARTIKLER