Betalingsbetingelser og prisliste for forbrukere

Timesatser og honorar vil variere med kompetanse og erfaring hos den advokat som utfører oppdraget og vil blant annet reflektere forhold som oppdragets omfang og kompleksitet, behovet for særlig fagkompetanse, de verdier oppdraget gjelder. For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, varierer stykkprisen på våre tjenester innenfor følgende intervall for de forskjellige stillingskategorier:

 

  • Partnere: fra NOK 3125 til NOK 5125
  • Senioradvokater: fra NOK 2875 til NOK 4500
  • Faste advokater: fra NOK 2625 til NOK 4000
  • Advokatfullmektiger: fra NOK 2500 til NOK 3500

Alle priser er oppgitt inklusive MVA.

 

I saker som dekkes av lov om fri rettshjelp eller andre lovbestemte ordninger for dekning av rettshjelp fra det offentlige, benyttes den til enhver tid gjeldende salærsats.

Dersom ikke annet er avtalt, vil for øvrig følgende betingelser gjelde:

 

Salærberegning: Salæret beregnes etter medgått tid. Minste timeenhet som registreres er 0,25 timer. Alle våre utlegg i anledning saken belastes oppdragsgiver, blant annet rettsgebyrer, gebyrer til offentlige myndigheter, søk i databaser, budtjenester, reise- og oppholdskostnader, kostnader til sakkyndige, vitnegodtgjørelse mm. Til dekning av ikke ubetydelige utgifter til telefon, telefaks, kopiering, porto mv, foretas avregning for faktiske utgifter/utlegg etter spesifikasjon.
Fakturering: Arbeidet avregnes løpende én gang pr. måned. Det gjelder selv om saken ikke er avsluttet, og – ved saker for domstolene – selv om rettsavgjørelse ikke er truffet. Med våre fakturaer følger spesifikasjoner over medgått tid og arbeidets art.
Betaling: Med mindre annet er avtalt sendes faktura med 14 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter morarentelovens bestemmelser.
Omkostningsansvar i rettssaker: Dersom oppdraget gjelder prosedyre (sakførsel) for domstolene, gjøres oppmerksom på at man ved tap kan risikere å bli pålagt å dekke motpartens omkostninger samt gebyret til retten. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom saken vinnes, men domstolen setter motpartens omkostningsansvar til et beløp som er lavere enn det salær Bull & Co har krevet/vil kreve av klienten, er klienten ansvarlig overfor Bull & Co for det overskytende.

Rettshjelpsdekning/
forsikringsdekning
Kunden kan i visse tilfeller ha rett til dekning av hele eller deler av utgiftene til advokattjenester gjennom den lovbestemte ordningen med fri rettshjelp eller gjennom inngåtte forsikringsavtaler. Det er kundens ansvar å avklare om det foreligger slike forsikringsavtaler, om ikke annet er skriftlig avtalt. I oppdrag med forsikringsdekning kan kunden bli fakturert for Bull & Cos samlede honorarer og utlegg. Kunden har selv ansvar for refusjonen fra forsikringsselskapet, om ikke annet er skriftlig avtalt.