Om Bull & Co

Bull & Co ble etablert i 1864. Våre kunder spenner fra børsnoterte internasjonale foretak til familiebedrifter, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner og privatpersoner. Vi har kontorlokaler ved Solli plass i Oslo.

Bull & Co har spisskompetanse innen de fleste rettsområder. Avhengig av den enkelte saks størrelse og karakter, setter vi sammen tverrfaglige team som gir deg adgang til å trekke på hele bredden av kompetanse og erfaring gjennom en ansvarlig partner.

Gjennom våre internasjonale nettverk har vi tilgang til lokal juridisk ekspertise over hele verden.

VERDIER

Våre kjerneverdier er:

  • engasjement
  • mot
  • respekt
  • raushet

Vi tar eierskap til oppgaver med entusiasme og strekker oss for å hente ut det beste i oss selv for å levere gode tjenester og kundeopplevelser, utvikle firmaet og hverandre. Vi er nysgjerrige og skaper de beste løsningene og resultatene når vi jobber sammen. Kunders, kollegers og firmaets suksess gir oss glede.

Rådgivningen vi gir skal være tydelig, ærlig og praktisk, slik at vi skaper verdier for kundene våre. Vi investerer tid i å forstå kundenes behov og utfordringer og spiller kundene og hverandre gode ved å proaktivt og sjenerøst dele av vår kunnskap. Ved å samarbeide tett, internt og eksternt, søker vi å løse oppdragene i kundens beste interesse.

Vi er åpne for endringer og tør å utfordre etablert praksis, prøve ut nye metoder, prinsipper og forretningsmodeller. Våre beslutninger baseres på langsiktig verdiskapning, og vi setter fellesskapet før oss selv. Selv om det kan være vanskelig, sier vi hva vi mener når det er i firmaets beste interesse.

Vi jobber for å ha et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø. Vi lytter og har respekt for ulike perspektiver og synspunkter og forsøker å forstå før vi handler. En av bærebjelkene i virksomheten er å levere kvalitet i alle ledd, og derfor tilstreber vi å gi hverandre ærlige og konstruktive tilbakemeldinger.

Det skal være tid til det som betyr noe også utenfor jobben, så det legger vi til rette for.

STYRE OG LEDELSE

Firmaets styre består av Tom G. Eilertsen (styrets leder), Saloume Djoudat, Stian Sørensen Schilvold, Anette Mellbye og Klemet Gaski. COO er Tine E. Wærsten.

Partnermøtet er selskapets generalforsamling.

LIKESTILLING OG MANGFOLD

Likestilling og mangfold står sentralt i Bull & Co’s verdigrunnlag. Vi tilstreber å rekruttere medarbeidere og utvikle en firmakultur preget av en god balanse mellom kjønnene og en rimelig aldersfordeling. Vi skal motvirke usaklig forskjellsbehandling på grunnlag av religion eller livssyn, etnisk bakgrunn, kjønn, sivil status, alder, politisk oppfatning mv. Bull & Co skal være et inkluderende og mangfoldig arbeidssted, hvor alle ansatte har samme muligheter for personlig og faglig utvikling.