Stortinget vedtok 22. juni 2018 endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast og midlertidig ansettelse, samt innleie fra bemanningsforetak. Disse trer i kraft fra årsskiftet.

De viktigste endringene er:

 

1. Innholdet i begrepet fast ansettelse presiseres

De nye reglene presiseres hva som menes med fast ansettelse. Det fremgår nå av arbeidsmiljøloven at fast ansettelse innebærer at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at arbeidsmiljølovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang.

Kravet om forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang kan oppfylles ved å angi en stillingsbrøk eller ved å konkretisere arbeidsperiodene eller ved å konkretisere stillingsomfanget på annen måte, for eksempel ved å angi arbeid et visst antall dager per uke, et antall timer på bestemte dager, mv.

Kravet til at stillingsomfanget skal være reelt innebærer at det skal være i samsvar med, og ikke lavere enn det faktisk forventede arbeidskraftbehovet som arbeidsgiver har ved ansettelsen. Av forarbeidene fremgår det lønnsutbetalinger ikke nødvendigvis må være løpende, dersom kravet til forutsigbarhet for den ansatte ellers er oppfylt.

Det vil ikke lenger være mulig å ansette arbeidstakere fast uten garantilønn. De såkalte «nulltimerskontraktene», som hittil særlig har vært brukt i bemanningsbransjen, blir forbudt. Slike ansettelsesforhold må nå tilpasses de nye reglene på en måte som skaper tilstrekkelig forutsigbarhet.

 

2. Innleie fra bemanningsforetak

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak vil begrenses noe i forhold til dagens regler.

Innleie kan som før foretas i samme utstrekning som det er adgang til direkte midlertidig ansettelse i innleiebedriften. Adgangen til å inngå avtale med de tillitsvalgte om innleie uavhengig av om vilkårene for midlertidig ansettelse er tilstede, begrenses imidlertid nå til virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven. Dette betyr en arbeidsgiverforening med minst 100 arbeidsgivere som til sammen sysselsetter minst 10 000 arbeidstakere, samt fagforening som har minst 10 000 arbeidstakere som medlemmer.

Hittil har det har ikke vært et krav om at fagforeningen må ha innstillingsrett. De  virksomheter som har opprettet lokale tariffavtaler  som bare omfatter arbeidsgivers virksomhet, der formålet med tariffavtalen har vært å åpne for å inngå slike avtaler med de tillitsvalgte, må nå legge om denne praksisen. Det gis overgangsregler for eksisterende avtaler fra lovens ikrafttredelse 1. januar 2019 og i en periode på seks måneder.

SE FLERE ARTIKLER