1. januar 2020 trer nye regler om nærstående transaksjoner i aksjeselskaper i kraft.

Lovendringen innebærer endringer i både saksbehandlings- og gyldighetsvilkårene, samt at unntaket fra regelen presiseres og justeres. Aksjelovens regel om nærstående transaksjoner har fått mye oppmerksomhet og har vært heftig debattert. Reglene er relevante for eiere, investorer, styremedlemmer, samt ledere og andre med ansvar for økonomi/strategi mv. Nedenfor behandles reglene og sentrale endringer i korte trekk.


Nærstående transaksjoner (aksjelovens (asl.) § 3-8)

1. Styret godkjenner avtalen
En sentral endring er at dagens regel om at avtalen må godkjennes av generalforsamlingen for å være gyldig, erstattes av en regel om at avtalen heretter skal godkjennes av styret. I tillegg tiltrer ugyldighet først dersom styret kan godtgjøre at medkontrahenten forstod eller burde forstått at dette ikke var tilfelle. Endringen har sin bakgrunn i at dagens regel åpner for spekulasjonsadgang, samt at den har gitt konkursboet en tilfeldig fordel.

2. Krav til redegjørelse
Viktig er også at styret må utarbeide en redegjørelse tilsvarende som for tingsinnskudd, samt

  • avgi en erklæring om at avtalen er i selskapets interesse
  • erklære at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta, og
  • kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeloven § 3-4 må være oppfylt.

Samtlige habile styremedlemmer må signere redegjørelsen og erklæringen, som skal sendes til alle aksjeeiere og Foretaksregisteret.

3. Viktige unntak
Det er endret noe på terskelverdiene for når bestemmelsen ikke skal anvendes, inkludert at den ikke gjelder når selskapets ytelse har en virkelig verdi under NOK 100.000.

Et annet viktig unntak er bestemmelsen om forretningsmessige avtaler som nå er presisert til å inkludere «avtale som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet og som er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper». Dette unntaket er blitt betydelig klarere enn det var tidligere.

Det er utarbeidet tilsvarende endringer for allmennaksjeselskap, hvor det også er noen flere endringer (inkludert blant annet regler om «etterstiftelse»).

For begge lovene må en være oppmerksom på at ovennevnte regler ikke gjør unntak fra reglene om utdeling / utbytte, myndighetsmisbruk og erstatningsansvar for dette.

Artikkelen er utarbeidet av partner/advokat Bjarte Bogstad, bbo@bull.no

SE FLERE ARTIKLER