For å sikre mer effektive regler om gjeldsforhandlinger har Stortinget vedtatt en ny midlertidig lov om rekonstruksjon (rekonstruksjonsloven). Loven skal bidra til at selskaper som står i fare for konkurs som følge av utbrudd av covid-19 kommer seg gjennom krisen og at arbeidsplasser reddes. Rekonstruksjonsloven vil gi virksomheter betydelig flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene enn det dagens konkurslov gir, og dermed vesentlig bedre muligheter for å restrukturere selskaper med hovedforretningssted i Norge. Lovforslaget ble vedtatt fremmet for Stortinget 15. april 2020, og trer i kraft 11. mai 2020.

 

Hvilke bedrifter kan rekonstruksjon være aktuelt for?
En rekonstruksjon åpnes ved begjæring til tingretten og kan åpnes i selskaper som «har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer». Det kan også på noen vilkår åpnes på begjæring av en kreditor. Det er ikke noe krav om at bedriften er illikvid (det vil si at man ikke kan betale gjelden etter hvert som den forfaller) eller insuffisient (at eiendelene er verdt mindre enn gjelden). Retten oppnevner en rekonstruktør, som typisk vil være en advokat som arbeider med konkurssaker, som skal påse at rekonstruksjonslovens regler følges ved forhandling om rekonstruksjonen.

Lettere å vedta en rekonstruksjonsplan
Når rekonstruksjonsloven trer i kraft vil det være tilstrekkelig at halvparten av kreditorene sier ja til rekonstruksjonen, det er ingen krav til minimumsdividende og forslaget kan også innebære konvertering av gjeld til aksjer hvis mer enn halvparten av aksjeeierne samtykker. Dette kan medføre at det er mulig å få kreditorene med på en rekonstruksjon selv om det er lite eller ingenting å dele ut i form av dividende.

Midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for skatte- og avgiftskrav
Rekonstruksjonsloven har en forskriftshjemmel til midlertidig å frata skatte- og avgiftskreditorene prioriteten i konkurs og rekonstruksjon. Dette er i tråd med den internasjonale utviklingen på området. Det er unaturlig med en særnorsk prioritering av skattekreditorene. Det gjenstår å se om forskriftshjemmelen vil benyttes, men det antas at forskriftshjemmelen vil benyttes til i hvert fall et midlertidig opphør av fortrinnsretten. Dette vil lette muligheten til å få til en rekonstruksjon, fordi skattekreditor da ikke må dekkes fullt ut før andre kreditorer, men kan bli en del av rekonstruksjonen. For virksomheter med mye skattegjeld kan det være viktig å benytte seg av  mulighetsvinduet som åpner seg for å restrukturere skattegjelden. Forslaget innebærer ikke at ansattes krav fratas prioritet, disse er således fremdeles prioritert.

Åpner for lån med superprioritet for å finansiere rekonstruksjonsperioden
Loven inneholder også en løsning for finansiering av rekonstruksjonsperioden ved at bedriften kan ta opp et nytt lån som gis superprioritet, forutsatt at dette under rettens kontroll godkjennes av rekonstruktøren og at panthavernes stilling ikke blir vesentlig svekket. Det er helt avgjørende for at man skal lykkes med å restrukturere flere levedyktige virksomheter at det ligger en slik mulighet til finansiering av rekonstruksjonsperioden.

Det skal også gis forenklede regler for små foretak, som vi kommer tilbake til straks de foreligger.

Bull & Co Advokatfirma AS har vært en sentral premissleverandør og bidragsyter i lovarbeidet. Dersom du har spørsmål om rekonstruksjon eller ønsker råd om hvordan din bedrift skal håndtere en situasjon der virksomheten er under økonomisk press, ta kontakt med:

                              

Advokat Anne Helsingeng            Advokat Klemet Gaski                     Advokat Kristoffer Aasebø           Advokat Thomas Berg Nordahl

Artikkelen ble revidert 08.05.2020

SE FLERE ARTIKLER