I dag, fredag 20. juni 2014, vedtar Stortinget ny lov om angrerett med tilhørende forskrift og erstatter dermed angrerettloven av 21. desember 2000 nr. 105 . Den nye loven skal gjennomføre nye forbrukerrettigheter som er trådt i kraft i hele EU gjennom direktiv (2011/83/EC) om forbrukerrettigheter og som er etablert for å stimulere handel over landegrensene og samtidig styrke forbrukervernet. Loven trer umiddelbart i kraft, derfor oppfordrer vi næringsdrivende til å sette seg inn i de nye reglene raskt.

Den nye loven gjelder (med enkelte unntak) ved salg av varer og tjenester fra næringsdrivende til forbruker i hele EØS-området, såfremt avtalen inngås ved fjernsalg eller ved salg utenom faste forretningslokaler. For næringsdrivende som driver med salg som omfattes av loven, er det viktig at de gjør seg kjent med lovens skjerpede krav og at eventuelle nødvendige endringer gjøres i salgsløsninger.

Loven stiller blant annet krav til at næringsdrivende må gi opplysninger om enkelte særskilte vilkår (slik som varens/tjenestens viktigste egenskaper, pris, fraktkostnader, eventuell bindingstid eller automatisk fornyelse av kontrakt) for varen eller tjenesten i tydelig og fremhevet form. Det er verdt å merke seg at brudd på visse opplysningskrav kan gi økonomiske konsekvenser for den næringsdrivende ved at forbrukeren ikke vil være pliktig å betale for kostnader det ikke er opplyst om, for eksempel dersom enkelte avgifter, fraktkostnader eller returkostnader er utelatt. Det er også verdt å merke at loven har regler som skal hindre forhåndsavkryssede felt (såkalte «pre-ticked boxes») som innebærer tilleggsbetaling, der forbruker nå er gitt en rett til å få tilbakeført slik tilleggsbetaling. Loven inneholder også et forbud mot å kreve gebyr for å betale med f.eks. kredittkort dersom gebyret er større enn de faktiske kostnadene den næringsdrivende har ved bruken av kort. Det er videre innført nye krav knyttet angreskjema og det blir også innført et opplysningsskjema som skal sikre at den næringsdrivende gir opplysninger om angrerett til forbrukeren. Det blir med den nye loven åpnet for at forbrukeren skal betale for retur av varer ved bruk av angrerett i alle tilfeller, forutsatt at den næringsdrivende på forhånd har opplyst om dette. Kravet om skriftlig tilbud og aksept ved telefonsalg videreføres. Angreretten vil fortsatt være 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller fra den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse. Gir ikke den næringsdrivende forbrukeren opplysninger om angreretten i henhold til loven, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen.

Forbrukerombudet vil være det organ som skal føre tilsyn med at næringsdrivende følger de nye reglene. Loven åpner for sanksjonsmuligheter i form av overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt til næringsdrivende som bryter den.

Lenke til den nye loven finner du her.

SE FLERE ARTIKLER