I dom avsagt av Borgarting lagmannsrett den 28.05.2014 ble staten frifunnet for krav om etterbetaling av lønn for overtid til ansatte i kriminalomsorgen.

Spørsmålet i saken var om en bestemmelse i tariffavtale, som innebar at hvilende vakt skulle telle 1:3, var rettsstridig i relasjon til innslagspunktet for overtidsgodtgjørelse.

Den sentrale problemstilling var om EUs arbeidstidsdirektiv, som inneholder en definisjon av begrepet «arbeidstid», sammenholdt med EF-domstolens avgjørelse i Jaeger-dommen, innebar at hvilende vakt skulle regnes 1:1 i relasjon til innslagspunktet for overtidsgodtgjørelse.

Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at bestemmelsen i tariffavtalen ikke var rettsstridig, da bestemmelser om overtid og overtidsgodtgjørelse ikke var omfattet av arbeidstidsdirektivet. Staten ble derfor frifunnet.

Dersom avgjørelsen blir stående vil dette ha betydning for rekkevidden av bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4), som åpner for at fagforeninger kan inngå tariffavtaler som fraviker lovens bestemmelser om arbeidstid.

SE FLERE ARTIKLER