Små og mellomstore bedrifter kan fra tid til annen oppleve at store aktører ikke lenger ønsker å levere et produkt eller en tjeneste som er nødvendig for at bedriften kan drive virksomhet. Dette kan være svært alvorlig for den aktuelle bedriften, og i ytterste konsekvens medføre at denne må omstille virksomheten eller legge ned.

 

En slik leveringsnektelse kan være et brudd på konkurranselovens regler. Vilkårene er imidlertid strenge for at den dominerende aktøren skal bli pålagt å levere til bedrifter i det aktuelle markedet.

Konkurranseloven oppstiller et forbud mot at foretak utilbørlig utnytter sin dominerende stilling i et marked. Hovedregelen er likevel at bedrifter fritt skal bestemme hvem de inngår avtaler med og hvem de leverer produkter/tjenester til. I spesielle tilfeller anses likevel tjenester/produkter å være så grunnleggende viktig for konkurransen i et marked, at dominerende aktører kan pålegges å levere dette til aktørene i markedet.

EU-domstolen har oppstilt et krav om at en tjeneste/et produkt må være «indispensable» – på norsk; uunnværlig – for aktørene i markedet, for at inngrep mot leveringsnektelse fra dominerende foretak kan vurderes. Eksempler på tilfeller der EU-kommisjonen har gjort inngrep gjelder leveringsnektelse tilknyttet tilgang til kaianlegg, flyplasser, gassrørledninger og digitale betalingssystemer.

Kjernen i vilkåret om uunværlighet er at det ikke må finnes andre alternative måter for markedsaktørene å konkurrere effektivt i markedet, foruten at den dominerende aktøren leverer den aktuelle tjenesten/produktet. I det tilfellet at en annen aktør tilbyr en tilsvarende tjeneste i markedet, men til høyere pris eller med dårligere kvalitet, vil som hovedregel ikke kravet om uunnværlighet være oppfylt. Da er det ikke anledning til å pålegge det dominerende foretaket å levere tjenesten/produktet med bakgrunn i konkurransereglene.

Ved spørsmål til ovennevnte problemstilling eller andre konkurranserettslige temaer, ta kontakt med partner og advokat, Rune Nordengen, rn@bull.no, eller fast advokat Endre Bakke Arntzen, eba@bull.no, som begge inngår i firmaets faggruppe for konkurranse, anbud og leveranse.

 

 

SE FLERE ARTIKLER