Restrukturering, insolvens og konkurs

Vi bistår långivere og andre kreditorer, låntakere, selskapsledelse, styre og eier i situasjoner der driften av virksomheten er under økonomisk press. Våre advokater bistår ved forhandlinger om restrukturering av virksomhet, ved rekonstruksjoner, gjeldsforhandlinger/gjeldssaneringer, i forbindelse med konkurs og i forbindelse med granskinger. Vi bistår også i saker om ansvar for styremedlemmer, daglig leder og revisor. Våre advokater benyttes som konkursbostyrere, gjeldsnemndsledere og granskingsledere.

 

Kreditorrepresentasjon

 • Bistand til norske og utenlandske kreditorer og banker med å vurdere og foreslå tiltak når kunders økonomiske forhold er under press.
 • Bistand til kreditorer med å tvangsinndrive krav overfor uvillige debitorer, herunder gjennomføre rettslige skritt, arrestbegjæringer mv.
 • Bistand til kreditorer i gjeldsforhandlinger og i forhold til å vurdere forslag om akkord/gjeldssanering.
 • Vi bistår med å vurdere om kreditor kan reise krav mot styremedlemmer, daglig leder eller revisor.

Restrukturering

 • Vi bistår med å kartlegge omfanget av problemene samt bidra til å finne løsninger som gir grunnlag for videre drift.
 • Bistand i forhandlinger med banker, andre kreditorer, kontraktsmotparter og offentlige myndigheter.

Forhandlinger om gjeldssanering/akkord

 • Vi inngår i aktiv og konstruktiv dialog med kreditorene med sikte på å få til en gjeldsløsning uten medvirkning fra retten.

Rekonstruksjoner

 • Bistand til selskaper som begjærer rekonstruksjon og som rekonstruktører opprettet av retten.
 • Bistand til kreditorer i rekonstruksjonsforhandlinger. Les mer om våre tjenester ved rekonstruksjoner her.

Gjeldsforhandlinger i konkursloven

 • Bistand til selskaper som er tatt under gjeldsforhandling med fortsatt virksomhet under gjeldsforhandling i samarbeid med rettsoppnevnt gjeldsnemndsleder.
 • Vi bistår videre selskapene i å utarbeide forslag til gjeldsordning samt å forhandle med kreditorene for å få nødvendig tilslutning til denne.

Konkurs/oppbud

 • Bistand til eier eller styre når et selskap er under konkursbehandling.
 • Vi utarbeider oppbudsbegjæringer.
 • Bistand til arbeidstakere i situasjoner hvor det er nødvendig å få åpnet konkurs hos arbeidsgiver for å få dekket lønnskrav

Gjeldsnemndsledelse

 • Våre advokater benyttes som gjeldsnemndsledere.

Bostyreroppdrag

 • Våre advokater benyttes som konkursbostyrere, og har omfattende erfaring fra konkursbobehandling av ulike typer virksomhet.
 • Våre advokater mottar også oppdrag som bobestyrer i dødsboer under offentlig skifte.

Granskingsledelse

 • Våre advokater benyttes som granskingsledere.

Ansvarsforhold i insolvente selskaper

 • Vi bistår i situasjoner hvor ansvar gjøres gjeldende overfor styremedlemmer, daglig leder eller revisor. Herunder tar vi prosessoppdrag i den sammenheng.
 • Vi bistår også med å vurdere om en kreditor kan reise krav mot styremedlemmer, daglig leder eller revisor.
Klemet Gaski

Klemet Gaski

Partner
Mobil: 419 16 583
E-post: kig@bull.no

Kristoffer Aasebø

Kristoffer Aasebø

Partner
Mobil: 995 23 554
E-post: kaa@bull.no

Thomas Berg Nordahl

Thomas Berg Nordahl

Partner
Mobil: 472 89 363
E-post: tbn@bull.no

Anne Helsingeng

Anne Helsingeng

Partner
Mobil: 924 82 260
E-post: ah@bull.no

AKTUELT