Restrukturering, insolvens og konkurs

Vi bistår långivere og andre kreditorer, låntakere, selskapsledelse, styre og eier i situasjoner der driften av virksomheten er under økonomisk press. Våre advokater bistår ved forhandlinger om restrukturering av virksomhet, ved rekonstruksjoner, gjeldsforhandlinger/gjeldssaneringer, i forbindelse med konkurs og i forbindelse med granskinger. Vi bistår også i saker om ansvar for styremedlemmer, daglig leder og revisor. Våre advokater benyttes som konkursbostyrere, gjeldsnemndsledere og granskingsledere.

 

Kreditorrepresentasjon

 • Bistand til norske og utenlandske kreditorer og banker med å vurdere og foreslå tiltak når kunders økonomiske forhold er under press.
 • Bistand til kreditorer med å tvangsinndrive krav overfor uvillige debitorer, herunder gjennomføre rettslige skritt, arrestbegjæringer mv.
 • Bistand til kreditorer i gjeldsforhandlinger og i forhold til å vurdere forslag om akkord/gjeldssanering.
 • Vi bistår med å vurdere om kreditor kan reise krav mot styremedlemmer, daglig leder eller revisor.

Restrukturering

 • Vi bistår med å kartlegge omfanget av problemene samt bidra til å finne løsninger som gir grunnlag for videre drift.
 • Bistand i forhandlinger med banker, andre kreditorer, kontraktsmotparter og offentlige myndigheter.

Forhandlinger om gjeldssanering/akkord

 • Vi inngår i aktiv og konstruktiv dialog med kreditorene med sikte på å få til en gjeldsløsning uten medvirkning fra retten.

Rekonstruksjoner

 • Bistand til selskaper som begjærer rekonstruksjon og som rekonstruktører opprettet av retten.
 • Bistand til kreditorer i rekonstruksjonsforhandlinger. Les mer om våre tjenester ved rekonstruksjoner her.

Gjeldsforhandlinger i konkursloven

 • Bistand til selskaper som er tatt under gjeldsforhandling med fortsatt virksomhet under gjeldsforhandling i samarbeid med rettsoppnevnt gjeldsnemndsleder.
 • Vi bistår videre selskapene i å utarbeide forslag til gjeldsordning samt å forhandle med kreditorene for å få nødvendig tilslutning til denne.

Konkurs/oppbud

 • Bistand til eier eller styre når et selskap er under konkursbehandling.
 • Vi utarbeider oppbudsbegjæringer.
 • Bistand til arbeidstakere i situasjoner hvor det er nødvendig å få åpnet konkurs hos arbeidsgiver for å få dekket lønnskrav

Gjeldsnemndsledelse

 • Våre advokater benyttes som gjeldsnemndsledere.

Bostyreroppdrag

 • Våre advokater benyttes som konkursbostyrere, og har omfattende erfaring fra konkursbobehandling av ulike typer virksomhet.
 • Våre advokater mottar også oppdrag som bobestyrer i dødsboer under offentlig skifte.

Granskingsledelse

 • Våre advokater benyttes som granskingsledere.

Ansvarsforhold i insolvente selskaper

 • Vi bistår i situasjoner hvor ansvar gjøres gjeldende overfor styremedlemmer, daglig leder eller revisor. Herunder tar vi prosessoppdrag i den sammenheng.
 • Vi bistår også med å vurdere om en kreditor kan reise krav mot styremedlemmer, daglig leder eller revisor.
Klemet Gaski

Klemet Gaski

Partner
Mobil: 419 16 583
E-post: kig@bull.no

Kristoffer Aasebø

Kristoffer Aasebø

Partner
Mobil: 995 23 554
E-post: kaa@bull.no

Thomas Berg Nordahl

Thomas Berg Nordahl

Partner
Mobil: 472 89 363
E-post: tbn@bull.no

Anne Helsingeng

Anne Helsingeng

Partner
Mobil: 924 82 260
E-post: ah@bull.no

AKTUELT

Millionseier i retten

Våre advokater Klemet Gaski og Runar Hansen har bistått i en erstatningssak mot Bertel O. Steen, og våre klienter er frifunnet for et krav på nærmere 16 millioner kroner. Høyesterett har nylig avvist Bertel O. Steens anke. Som en del av et større sakskompleks i...