Konkurranserett

Konkurranseretten omhandler rettsregler som regulerer næringsdrivendes konkurransebegrensende handlinger. Faget er preget av tett regulering, tilsyns- og overvåkningsordninger gjennom lovgivning og forskrifter på nasjonalt nivå og EU- og EØS-nivå.

Våre advokater med kjernekompetanse innen konkurranserett bistår blant annet med:

  • vurderinger av om noe rammes av forbudet mot konkurransebegrensende avtaler (karteller, jf. konkurranseloven § 10, EØS-avtalen art. 53 og TEUF art. 101)
  • vurderinger av om noe rammes av forbudet mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling, (jf. konkurranseloven § 11, EØS-avtalen art. 54 og TEUF art. 102),
  • strukturkontroll/kontroll med foretakssammenslutninger,

Vi bistår også med spørsmål knyttet til konkurranserett ved utforming og revisjon av avtaler, løpende rådgivning og tvisteløsning.

AKTUELT