Generasjonsskifte

 

Et generasjonsskifte skiller seg fra arveoppgjør ved at oppgjøret planlegges og i stor utstrekning gjennomføres mens senior fortsatt lever. Erfaringsmessig kan et slikt foregrepet arveoppgjør være å foretrekke fordi arvelater/senior vil ha full kontroll og skiftet kan skreddersys i langt større grad enn ved et ordinært arveoppgjør.

 

Vi har erfaring fra en rekke mindre og større generasjonsskifter som eksempelvis omfatter overføring av bolig-, fritids- og næringseiendom, investeringer og næringsvirksomhet mm.

Vi bistår blant annet med å:

  • Skaffe oversikt over relevant regelverk med henblikk på å avklare handlingsrommet:
    • Seniors handlefrihet kan for eksempel være begrenset som følge av regler i arvelovgivningen, selskapslovgivning, vedtekter, aksjonæravtaler, gavebrev eller avtaler med andre tredjeparter som banker o.l.
  • Avklare mulige/relevante alternativer til løsninger basert på den enkeltes situasjon, ønsker og handlingsrom.
  • Bistå med råd og veiledning og være en sparringspartner i beslutningsprosessen
  • Utarbeide nødvendig dokumentasjon knyttet til valgte løsninger, inkludert håndtering av dialog med andre relevante parter i generasjonsskiftet
  • Gjennomføre generasjonsskiftet, bl.a. bistå med hjemmelsoverføringer
  • Følge opp i etterkant – ble gjennomføringen av generasjonsskiftet vellykket? Har det oppstått problemstillinger etter gjennomføringen som det burde tas tak i?

Et generasjonsskifte innebærer gjerne et samspill av mange kryssende rettsregler, som arv- og skifteretten, selskaps- og skatteretten. God rådgivning på dette feltet forutsetter derfor at rådgiverteamet samlet sett har spisskompetanse innenfor alle disse feltene. 

Bull & Co har generasjonsskifter og formuesplanlegging som et av våre satsingsområder. Vårt generasjonsskifteteam er satt sammen av erfarne advokater som har spisskompetanse innen både arv- og skifteretten, selskapsretten og skatteretten.

Randi B. Bull

Partner
Mobil: 971 70 905
E-post: rbb@bull.no

Anne-Sofie Rolfsjord

Partner
Mobil: 934 97 470
E-post: asr@bull.no

Sunniva Lillebø Wahl

Senioradvokat
Mobil: 916 62 270
E-post: slw@bull.no