Pensjon – AFP

Pensjonsrettigheter utgjør en viktig del av arbeidsbetingelsene for den enkelte arbeidstaker, samtidig som det er et kostnadselement for arbeidsgiver.

Pensjonsrettigheter utgjør en viktig del av arbeidsbetingelsene for den enkelte arbeidstaker, samtidig som det er et kostnadselement for arbeidsgiver. Ved pensjonsreformen ble det flere problemstillinger å forholde seg til som arbeidsgiver og arbeidstaker, både i forhold til beregning av pensjon etter de nye reglene, og i forhold til valg av modell, herunder AFP. AFP-ordningen som tredde i kraft 1. januar 2011 gir arbeidstaker muligheten til å kombinere pensjon og jobb..

AFP-ordningen blir en tilleggspensjon, delvis finansiert av arbeidsgiver og delvis av staten. Arbeidstaker kan fortsette å arbeide 100 prosent, eller gradvis trappe ned, uten at pensjonen avkortes. Endringene gjelder alle med rett til AFP i privat sektor født i 1944 eller senere og som tar ut AFP fra 1. januar 2011 eller senere.

Gammel og ny AFP–ordning har mange ulike regler for hvem som har rett til AFP. Det vil derfor være noen som kun har rett til AFP etter gammel ordning, og noen som kun vil ha rett til AFP etter ny ordning. I tillegg til endringer i AFP-ordningen endres også beregningsmodellen for opptjening av pensjon. Arbeidslivsavdelingen i Bull & Co kan bistå med rådgivning innen pensjonsrett

AKTUELT