Kollektiv arbeidsrett – tariffavtaler

Kollektiv arbeidsrett regulerer forholdet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, og de rettigheter som kan utledes av dette. Det omfatter blant annet reglene om inngåelse og opphør av tariffavtaler, om fredsplikten i tariffperioden og tvisteløsningssystemet, herunder mekling i interessetvister og løsning av tvister om fortolkning av tariffavtaler med videre i Arbeidsretten.

I den senere tid er det blant annet gitt regler i forhold til solidaransvar for entreprenører og allmengjøring i forhold til lønns- og arbeidsvilkår på forskjellige områder. Videre er adgangen til innflytelse på arbeidsplassen og de ansattes medbestemmelsesrett sentrale temaer i utvikling. Arbeidslivsavdelingen i Bull & Co bistår jevnlig arbeidsgivere med rådgivning for å sikre at de ansattes rettigheter ivaretas, samtidig som arbeidsgivers styringsrett opprettholdes.

AKTUELT