Avslutning av arbeidsforhold, oppsigelse og avskjed

Av ulike grunner kan det være nødvendig for arbeidsgiver å avvikle en arbeidstakers ansettelsesforhold. Avvikling av arbeidsforholdet kan skje enten ved en frivillig avtale mellom partene, eller ved at vedkommende meddeles oppsigelse eller avskjed. I de to siste tilfellene må visse vilkår være oppfylt for at oppsigelsen/avskjeden skal være saklig og gyldig.

Frivillig avslutning av arbeidsforholdet

I stedet for oppsigelse kan arbeidsgiver tilby fratredelsesavtale til arbeidstaker, noe begge parter ofte vil være best tjent med. Størrelsen på kompensasjonen varier veldig da dette ofte avhenger av hvilken rolle man har i firmaet, samt ansiennitet, kompetanse og så videre. Elementer i en sluttpakke vil ofte være etterlønn, bistand til omplassering, advokatutgifter, overtagelse av pc, mobil med mer. Fra arbeidsgivers side kan det være aktuelt med en konkurranseklausul. Arbeidslivsavdelingen i Bull & Co bistår jevnlig i forbindelse med utforming av slike sluttpakker, og har spesielt fokus på å tilpasse denne etter den enkelte arbeidsgiver og arbeidstakers behov.

Oppsigelse

Arbeidsmiljølovens § 15-7 krever at en oppsigelse skal være saklig. Oppsigelsen må for det første være saklig på generelt grunnlag. Det kan være et behov for innskrenkninger av arbeidsstokken som skyldes for eksempel for liten oppdragsmengde eller behov for innsparinger med mer. En oppsigelse må også være saklig på individuelt grunnlag. En arbeidsgiver må ta hensyn til relevante kriterier som ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold ved utvelgelsen av ansatte. Dette fremgår ikke av loven, men av rettspraksis. For virksomheter som er bundet av tariffavtale fremgår dette av mange tariffavtaler.

En oppsigelse kan også være begrunnet i arbeidstakers forhold. Dette kan for eksempel være illojalitet mot arbeidsgiver, trakassering av kolleger eller kunder, virksomhet i konkurranse med arbeidsgiver eller økonomiske misligheter.

Både i oppsigelses- og avskjedssaker er det viktig at alle vilkår er oppfylt og at riktig fremgangsmåte er valgt. Arbeidslivsavdelingen i Bull & Co har god kompetanse og bistår jevnlig med rådgivning underveis i en slik prosess, samt ved rettslig prøving i oppsigelses- og avskjedssaker.

Avskjed

Arbeidsgiver kan også avskjedige en arbeidstaker med øyeblikkelig virkning. Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-14 at det stilles enda strengere vilkår for å avskjedige ansatte enn ved oppsigelse.

I avskjedssaker vil suspensjon være aktuelt som et midlertidig tiltak for å undersøke fakta. I slike saker må arbeidsgiver betale lønn, men arbeidstaker har ikke anledning til å være på arbeid. Arbeidsgiver kan her undersøke de faktiske forhold uten at arbeidstaker er tilstede, noe som ellers ofte kan forvanske sikring av bevis.

AKTUELT