Olje og gass

Olje og gass er økonomisk sett den største industrien i Norge. Olje- og gassbransjen representerer det ypperste av teknologisk kompetanse og industriell profesjonalitet i norsk industri.

Bull & Cos offshoreteam har bred erfaring innen offshorebransjens særlige utfordringer. Vi kan tilby et tett sammensveiset team som gjennom sin ulike bakgrunn, raskt identifiserer og effektivt bidrar til å løse problemstillinger innen blant annet selskapsrett, transaksjonsrådgivning, kontraktsrett, immaterialrett, arbeidsrett og tvisteløsning/prosedyre.

Kontrakts- og forhandlingsstøtte:

Olje- og gassektoren forvalter store verdier og procurement prosesser, og kontrakter preges av etablerte standardkontrakter og aktører med stor innkjøpsmakt. Vårt team har omfattende erfaring både med etablerte bransjekontrakter og operatørspesifikke kontrakter.

Gjennom å kjenne bransjen og våre kunder kan vi effektivt og raskt bistå. I en bransje der aktørene varierer sterkt i størrelse, er det viktig å kunne gi kommersielt funderte råd med forståelse for å avveie leveransenes innhold, risikoprofil, forhandlingsstyrke basert på inngående kunnskap om den enkelte kunde.

Vi bistår våre kunder i forhandlinger om enkeltkontrakter, oppfølgning i leveranseperiode og i tvister, men også ved utarbeidelse av standardavtaler, standard avvikskataloger, risk policy for kontrakter, kontraktsforvaltning mm.

Leverandørsamarbeid:

Det er i offshorebransjen regelmessig behov for å samarbeide med andre aktører.

Det er viktig å klargjøre både forutsetningene for slikt samarbeide og partenes forpliktelser tidlig i prosessen, samtidig som man overholder konkurransereglene ved utformingen. Vårt team bistår løpende ved utarbeidelse av både intensjonsavtaler, prosjektavtaler, back-to-back avtaler og har erfaring fra en stor bredde av leveranseområder og bransjer.

Vern og bruk av egne og andres immaterielle rettigheter:

Teknologi, tjenester, produkter og kompetanse er sentrale faktorer i oljeindustrien. Tilgang til de nyeste og mest innovative løsninger er et viktig fortrinn. Forskning og utvikling av konkurransedyktige løsninger er imidlertid kostbart og de fleste selskaper sikrer seg derfor enerett til gode løsninger. På lik linje med andre bransjer vil enerett gjennom industrielle rettigheter som f.eks. patenter kunne forsvare investeringer i FoU.

Kunnskap og rådgivning om IPR regelverket er viktig både for de som har slike rettigheter, men også for de som ikke selv har slike rettigheter ettersom de vil komme i befatning med andres rettigheter. Les mer om vår kompetanse innen IPR her

Behov for fleksibilitet i arbeidsstokken:

Offshorebransjen er prosjektbasert og det er derfor behov for bruk av eksternt personell i tillegg til egen grunnbemanning. Bruk av midlertidige ansatte, innleid personell og prosjektbasert entreprise, har skapt utfordringer for bransjen de senere år. Grensen mellom lovlig og ulovlig innleie av personell og mellom innleie og entreprise, er i stadig endring. Organiseringen av utleiers virksomhet kan ha stor betydning for hvorvidt innleid personell kan gjøre krav på fast ansettelse hos innleier. Videre stilles det stadig strengere krav til varigheten av bruk av midlertidige ansatte og innleid personell. Regelverket er i liten grad tilpasset bransjens praksis og behov. Våre advokater bistår jevnlig innen disse problemstillingene og har bred erfaring også med utforming av nødvendig avtaleverk. I forlengelsen av mulige krav fra innleid personell og de problemstillinger dette trepartsforholdet reiser, er det viktig å ha et gjennomarbeidet avtaleverk mellom innleier og utleier. Videre er det viktig å sikre en effektiv risikohåndtering av underleverandører som av ulike grunner ikke oppfyller sine forpliktelser for egne ansatte. Les mer om vår kompetanse innen arbeidsrett her.

Offshorevirksomhet er preget av behov for tett samarbeid mellom personell som lever sammen 24-7 og eliminering av sikkerhetsrisikoer som kan få fatale konsekvenser. Det stilles derfor strenge krav til HMS-regimet, sosiale leveregler ansatte imellom og ikke minst innføring av kontrolltiltak. Bruk av kontrolltiltak stiller etter hvert strenge krav til arbeidsgivers og operatørs grundige forberedelser og involvering av de ansattes representanter. Vi bistår med planleggelse av, forhandlinger med tillitsvalgte om og gjennomføring av ulike kontrolltiltak.

Ytterligere utfordringer er forbundet med offshorevirksomhetens grenseoverskridende karakter. Aktører og personell har ulik kulturell bakgrunn og tilnærming til norsk næringsliv. Vi har lang erfaring med at grenseoverskridende virksomhet stiller særlig krav til bruk og overføring av personopplysninger mellom ulike aktører som arbeidsgiver, operatør, innleier samt generelt i konsernforhold. Ytterligere utfordringer kan oppstå ved outsourcing og overføring av virksomhet til utlandet.

AKTUELT

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.