Kjersti C. Jensen er ny partner i Bull fra 19. april 2021. Kjersti blir en del av eiendomsteamet i Bull og styrker kompetansen innenfor eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett, et område som er i stor utvikling som følge av etterspørselen etter mer bærekraftige byggeprosesser og nye miljøkrav.

Kjersti har spesialisert seg innen eiendomsutviklingsprosjekter med et spesielt fokus på plan- og bygningsrett og grunn- og rettighetserverv. Hun kommer fra stillingen som senioradvokat i Hjort, og har også erfaring fra domstolene og som advokat hos Lund & Co.

Innen eiendom og plan og bygg jobber Kjersti både med private og offentlige oppdragsgivere. Et hovedarbeidsområde de senere årene har vært knyttet til plikten til å opparbeide vei, vann og avløp før en eiendom kan bebygges eller deles, med tilhørende refusjonsoppgjør, hvor hun også har vært engasjert i en rekke rettslige prosesser og holder kurs og foredrag.

Jeg har satt meg som mål å bli Norges beste når det gjelder opparbeidelsesplikten etter plan- og bygningsloven og refusjonsprosessen knyttet til slike tiltak. Hos Bull blir jeg en del av et kompetansetungt miljø innenfor mine spesialområder og gleder meg til å være med å utvikle dette miljøet videre. Jeg har også stor sans for selskapets verdiproposisjon og fokus på mangfold, inkludering og likestilling, sier Kjersti C. Jensen.

Kjersti jobber også med andre eiendomsrelaterte saker som ekspropriasjon, sameier, leieavtaler, tinglysing, jordskifte og nabolovsproblemstillinger. I tillegg har hun erfaring fra fornybarsektoren og regulatoriske regler knyttet til vindkraftprosjekter, som konsesjonsprosesser og miljøkonsekvensutredninger.

Kjersti tilfører oss spisskompetanse på områder som vann- og avløpsrett, energirett og ekspropriasjonsrett, som blir stadig mer komplekse for utbyggere og kommuner å forholde seg til. Vi erfarer at mange har behov for hjelp til å finne juridiske løsninger for prosess og resultat på disse områdene. Ikke minst har økt fokus på bærekraftige byggeprosesser for å nå klimamål medført at utbygginger og eksisterende virksomheter i enda større grad må sees i en miljømessig sammenheng, sier Anders Evjenth, partner og faggruppeleder for Eiendom.

Kjerstis sterke fagengasjement gjør at hun også har vært ansvarlig for revisjon av flere av kapitlene i kommentarutgaven til plan- og bygningsloven og skriver artikler innenfor området.

Les mer om Bull & Cos kompetanse innen eiendom her.

 

 Kontaktpersoner:

Tine E. Wærsten, COO i Bull & Co, e-post: tew@bull.no; mobil: 975 96 973

Kjersti C. Jensen, partner, e-post: kcj@bull.no; mobil: 950 07 241

SE FLERE ARTIKLER