En fersk EU-dom slår fast at den såkalte Safe Harbour-avtalen, som skulle sikre at overføring av personopplysninger mellom EU og USA tilfredsstilte EUs krav til personvern, er ugyldig.

Edward Snowdens avsløringer om USAs masseovervåkning har avdekket at personvernet ikke i tilstrekkelig grad ivaretas av amerikanske myndigheter og at de forsikringer som ble gitt av USA i Safe Harbour-avtalen ikke innfris. EU-domstolen besluttet derfor at avtalen måtte kjennes ugyldig.

Konsekvensene av dommen kan bli store, også for norske virksomheter. Store internasjonale selskaper som Facebook og Google er blant de som kommer til å måtte endre praksis på området. Nå må USA og EU eventuelt forhandle frem en ny avtale som tilfredsstiller de krav som følger av europeisk lovgivning, og imellomtiden er rettstilstanden på området uklar. Det er også reist spørsmål ved hvorvidt EUs standardavtaler for dataoverføring til tredjeland bør benyttes fremover, ettersom heller ikke disse i tilstrekkelig grad beskytter mot den type masseovervåkning som er avdekket i USA.

Ta kontakt dersom du har spørsmål til saken, eller trenger bistand i forbindelse med overføring av personopplysninger til/fra  utlandet.

SE FLERE ARTIKLER