Lag og foreninger er avhengig av tilskudd for å kunne prosjektere og bygge anlegg. Ved slike tilskudd må det vurderes om regelverket for offentlige anskaffelser kommer til anvendelse. Faller man innenfor regelverket gjelder strenge krav til prosedyrer. Brudd på regelverket kan medføre erstatning og/eller høye gebyrer.

Vi har flere ganger erfart at det hersker en del forvirring rundt om, og i så fall på hvilke vilkår, et idrettslag omfattes av regelverket.  Svaret er at dersom anlegget er direkte subsidiert av det offentlige med mer enn 50 prosent, må idrettslaget gjennomføre anskaffelsen i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 1‑2 (3.

Det må vurderes konkret om det foreligger en direkte subsidie i direktivets og forskriftenes forstand. EU-domstolen behandlet spørsmålet om hva som skal anses som direkte subsidier i sak C‑115/12 (Kommisjonen mot Frankrike). EU-domstolen kom til at skattelette ved renovering og utvidelse av et ferieanlegg var direkte subsidie.

Tilskudd til bygging av anlegg, herunder også utdeling av tippemidler er direkte subsidier etter forskriftens § 1‑2 (3).

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) behandlet tidligere i år en sak som gjaldt spørsmålet om hva som anses som direkte subsidier. Nærmere bestemt gjaldt sak 2016/95 spørsmålet om merverdiavgiftskompensasjon skulle regnes med ved beregningen av det direkte tilskuddet. Hovedspørsmålet i saken var om idrettslaget Heming hadde brutt regelverket ved bygging og rehabilitering på sitt tennisanlegg. Klubben hadde vurdert det slik at anskaffelsen ikke var omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Begrunnelsen var at idrettslaget ikke har rett på et bestemt beløp i merverdiavgiftskompensasjon. Beløpet som klubben får er avhengig av en bevilgning som fordeles blant søkerne. Det er således ikke et tilskudd som idrettslaget kan regne med. KOFA kom derfor til at merverdigavgiftskompensasjon ikke var direkte tilskudd.

Ved spørsmål om denne saken eller spørsmål om anskaffelser, ta kontakt med advokat Rune Nordengen, e-post rn@bullco.no

Avgjørelsen kan leses her.

SE FLERE ARTIKLER