Ofte opplever en bedrift at en ansatt slutter og går til en konkurrerende bedrift. Særlig problematisk er det når ”nøkkelansatte” slutter.

Det sentrale for bedriften er å minimere skadevirkningene av at ansatte slutter og bedriften bør fokusere på;

1. Hvordan sikre kompetanseoverføring internt i bedriften og at arbeidsresultater de ansatte skaper dokumenteres og gjøres tilgjengelig for andre ansatte
2. Hvordan sikre at bedriftsintern informasjon og arbeidsresultater ikke kan nyttiggjøres av bedriftens konkurrenter

 

Hva er arbeidsresultater og knowhow?
Alt en ansatt gjør i et arbeidsforhold gir arbeidsresultater. Noen arbeidsresultater har enerettsbeskyttelse i lovgivningen og kan registreres eller sikres i avtaler. Eksempelvis varemerke, logo, patent og åndsverk. Bedriftskunnskap eller knowhow kategoriseres ofte som immaterielle verdier, og utgjør en potensiell stor verdi. Knowhow har imidlertid ikke uten videre slik lovhjemlet enerettsbeskyttelse. Knowhow er bedriftskunnskap og informasjon som kan være avgjørende for en bedrifts konkurranseevne. Den nedre grense går mot allmenn kunnskap. Den øvre grense går mot bedriftshemmeligheter, som er bedriftsspesifikk informasjon og hvor bedriften utøver en viss innsats for å hemmeligholde informasjonen. Et eksempel på knowhow kan være arbeidsmetoder og prosedyrer for å løse en arbeidsoppgave på en bestemt måte, eller en teknisk tegning.

Hvordan ivaretas virksomhetens behov?

Lovregulering
Markedsføringsloven og straffeloven har bestemmelser som gir vern mot andres bruk av bedriftshemmeligheter. Markedsføringsloven kan også gi et vern mot andre næringsdrivendes illojale utnyttelse av knowhow. Det er imidlertid ofte vanskelig å bevise at lovens grenser er overtrådt. Gode prosedyrer for dokumentering og lagring styrker vernet i eventuelle bevisvurderinger i senere tvister.

Lojalitetsplikten
I et arbeidsforhold gjelder et grunnleggende prinsipp om at ansatte har en plikt til å opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver. Lojalitetsplikten gjelder både under og etterarbeidsforholdet. Lojalitetsplikten kan tydeliggjøres ved klare regler for hva som er tillatt, retningslinjer for hvordan man håndterer informasjon, og rutiner for hvordan man dokumenterer bedriftsintern informasjon og arbeidsresultater.

Arbeidsreglement/personalhåndbok
For å sikre sine verdier best mulig bør bedriften utforme interne arbeidsrutiner og arbeidsreglement som;

  • sikrer at de ansatte beskriver og dokumenterer arbeidsprosesser og arbeidsresultater
  • regulerer hvordan de ansatte håndterer informasjon som bedriften anser som viktig
  • beskriver og merker dokumenter oa. som konfidensiell

Arbeidsavtalen
En bedrift eier ikke den erfaring og egenkompetanse den ansatte besitter. En konkurranseklausul i arbeidsavtalen vil imidlertid hindre at vedkommende parallelt i arbeidsforholdet utnytter denne til fordel for seg selv eller andre. På samme måte kan man også oppnå vern mot at en konkurrerende bedrift utnytter vedkommendes kompetanse for en begrenset periode etter arbeidsforholdets opphør.

Det er viktig at bedriften har en strategi for bruk av konkurransebegrensninger i sine arbeidsavtaler. En gjennomtenkt konkurranseklausul overfor en nøkkelansatt vil oppfattes mer rimelig enn om man har slike klausuler som standard. Det er for eksempel ikke sikkert det er nødvendig med en konkurranseklausul for rengjøringspersonalet, med mindre din virksomhet er en rengjøringsbedrift.

Da kan imidlertid kanskje også et rekrutteringsforbud i forhold til din bedrifts kunder og ansatte være aktuelt. Et rekrutteringsforbud vil kunne hindre at ansatte tar med seg kollegaer eller kunder over i konkurrerende virksomhet.

Når det gjelder bedriftsintern informasjon bør det gjennomgående alltid inntas enkonfidensialitetsklausul, også for renholdspersonalet. Denne gjelder også etter arbeidsforholdets opphør. Behovet for ovenstående klausuler bør vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Bull & Co vil i samarbeid med Bedriftsforbundet avholde et frokostseminar om temaet onsdag 10. oktober kl. 08.30 i Bull & Cos lokaler. For mer informasjon eller påmelding se her eller ta kontakt med Thomas Talén (tt@bullco.no) eller Harald Sommerstad (hs@bullco.no) for spørsmål.

SE FLERE ARTIKLER