Denne uken kom rettens avgjørelse i saken mellom alpinisten Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund (NSF).  Uenigheten følger av at NSF har nektet Kristoffersen å ha Red Bulls logo foran på hjelmen. Grunnen er at NSF har inngått en avtale med Telenor om denne reklameplassen. Grunnlaget for å nekte Kristoffersen å reklamere for sin private sponsor følger av NSFs «godkjenningsordning», som innebærer at NSF må godkjenne utøveres egne sponsoravtaler.

 

Kristoffersen gikk til sak med påstand om at NSF i og med sin godkjenningsordning og den konkrete håndheving av denne, har misbrukt sin dominerende stilling og at godkjenningsordningen har konkurransebegrensende virkning, i strid med konkurranselovens regler. Forholdet ble også anført å stride mot EØS art. 36 som forbyr restriksjoner på adgangen til å yte tjenester.

Retten kom imidlertid til at godkjenningsordningen har et legitimt formål, og ikke kunne sies å stride mot hverken EØS-regler eller konkurranselovens regler. NSF vant saken fullt ut.

Kristoffersen vurderer å anke dommen.

SE FLERE ARTIKLER