Hvis man tenker seg at arveavgiften potensielt kan være tilbake fra høsten, vil vår anbefaling være å starte prosessen allerede nå.

Arveavgiften ble fjernet i 2014, så per i dag kan man som utgangspunkt overføre verdier til neste generasjon som gave eller forskudd på arv – uten at dette utløser arveavgift.

Det er lite trolig at en arveavgift vil bli gjeninnført med dagens regjering, men det snakkes mye om hva som kan skje ved et eventuelt regjeringsskifte til høsten. Det er flere av opposisjonspartiene som har tatt til orde for at man ønsker en arveavgift i en eller annen form tilbake.

Hvordan en ny arveavgift vil bli seende ut er det ingen som vet sikkert. Det er imidlertid grunn til å tro at den vil kunne bli «dyrere» enn den vi hadde før.

Hvorvidt det vil bli gjennomslag for gjeninnføring av arveavgift, og i hvilken form er ennå usikkert.

Er det for sent å gjennomføre et generasjonsskifte nå?
Mange henvender seg til oss og lurer på om det allerede er for sent å gjennomføre generasjonsskifter, og viser til at enkelte hevder at arveavgiften kan gis med tilbakevirkende kraft for hele 2021.

Etter vår vurdering er det lite sannsynlig at arveavgiften gjeninnføres med tilbakevirkende kraft for hele 2021.

Forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft
Grunnloven § 97 inneholder et forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft. Dette forbudet gjelder også på skatterettens område. Forbudet har riktignok ikke blitt ansett å være til hinder for at satsene for den alminnelige inntekts- og formuesskatten fastsettes i slutten av inntektsåret og dermed gis tilbakevirkende kraft for inneværende ligningsår. I dette tilfellet vil man imidlertid måtte gjøre vesentlig større ting enn bare å justere på satser.

Da arveavgiften ble fjernet i 2014, innførte man samtidig regler om kontinuitet for arv og gave. Disse reglene gjør at man i dag som hovedregel arver giver/arvelaters skatteposisjoner knyttet til den eiendel som mottas.

Ved et senere salg på mottagers hånd blir verdistigningen i både givers og mottagers eiertid som hovedregel beskattet med mindre man oppfyller vilkår for skattefritak. Disse reglene medfører at man også i dag, til tross for at arveavgiften er fjernet, likevel har en slags skatt på arv. Men, den utløses altså ikke før ved et eventuelt videresalg på mottagers hånd. I forbindelse med en eventuell gjeninnføring av arveavgift, vil det være naturlig at man også må se på disse reglene. Vi tror derfor ikke dette en noe som vil skje over natten, selv om det nok kan skje relativt raskt.

Vi tror derfor at arveavgiften tidligst vil dukke opp igjen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober, selv om vi ikke kan sette to streker under dette svaret.

Vi anser det imidlertid mer sannsynlig at vi runder årsskiftet før nye regler om arveavgift er på plass.

Hastverk er lastverk – begynn prosessen i tide!
Det er lite trolig at det vil bli gunstigere å overføre verdier til barna ved et senere tidspunkt enn det det er nå. Frykten for arveavgift bør imidlertid selvsagt ikke være den eneste grunnen til at man gjennomfører et generasjonsskifte. Skatt og avgift er bare ett av mange forhold man bør tenke på.

Det som uansett er sikkert: Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter med overføring av verdier til barna er noe som nesten alltid tar mer tid enn man tror på forhånd. Hastverk er som kjent lastverk og vi anbefaler derfor at man sørger for å starte denne prosessen i god tid!

Hvis man tenker seg at arveavgiften potensielt kan være tilbake fra høsten, vil vår anbefaling være å starte prosessen allerede nå og med et mål om å være ferdig før sommerferien.

 

Artikkelen er skrevet av advokatene Randi B. Bull og Sunniva Lillebø Wahl og ble første gang publisert i Nettavisen 25.02.2021.

Dette er del 1 i en serie innlegg om generasjonsskifte.

 

SE FLERE ARTIKLER