Nærings- og fiskeridepartementet har i tolvte time utsatt søknadsfristen for kompensasjonsordning 2. Fristen for å sende inn søknad om tilskudd for alle tilskuddsperioder fra 1. september 2020 til 28. februar 2021 er utsatt til 15. juni 2021.

Kompensasjonsordning 2 hadde opprinnelig søknadsfrist 15. mars 2021. Nå har Nærings- og fiskeridepartementet utsatt søknadsfristen til 15. juni 2021. Dette gjelder søknader om tilskudd for alle tilskuddsperioder fra 1. september 2020 til 28. februar 2021.

Videre økes justeringsfaktoren for januar og februar 2021 fra 80 % til 85 %. Koronatilskudd fra kommuner skal heller ikke anses som omsetning. Forskriftsendringen er av 10. mars 2021 og trer i kraft straks. Endringsforskriften, som det vil ta noe tid før blir publisert i Lovdata, finner du nedenfor.

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2020 nr. 3085 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 10. mars 2021 med hjemmel i lov 18. desember 2020 nr. 156 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 § 4 og § 6.

I

I forskrift 21. desember 2020 nr. 3085 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 gjøres følgende endringer:

§ 1 tredje ledd skal lyde:

(3) Søknader om tilskudd skal for den enkelte tilskuddsperiode, jf. første ledd, sendes inn innenfor følgende tidsrom:

a) 18. januar til 15. juni 2021
b) 15. mars til 15. juni 2021
c) 15. mars til 15. juni 2021

§ 2-2 annet ledd skal lyde:

(2) Som omsetning anses også inntekt til erstatning for inntekt som nevnt i første ledd, herunder offentlige tilskudd og inntektssikring gitt i forbindelse med koronapandemien. Dette gjelder likevel ikke tilskudd etter forskrift 17. april 2020 nr. 820 eller denne forskrift, eller gaver fra privatpersoner opptil 3 000 kroner samlet i perioden det søkes om tilskudd for. Tilskudd som gis etter lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering eller etter ordningen under Innovasjon Norge for tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen, anses ikke som omsetning. Uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte, anses heller ikke som omsetning.

§ 3-1 annet ledd skal lyde:

(2) Justeringsfaktor er

  1. 0,70 for første tilskuddsperiode, jf. § 1-1 bokstav a
  2. 0,85 for andre tilskuddsperiode, jf. § 1-1 bokstav b
  3. 0,85 for tredje tilskuddsperiode, jf. § 1-1 bokstav c

II

Forskriften trer i kraft straks.

SE FLERE ARTIKLER