Kulturdepartementet sendte 17. mars 2016 et forslag om ny åndsverklov på høring. Høringsfristen er 8. august.

Det nye lovforslaget viderefører hovedprinsippene fra någjeldende lov. Hensikten med forslaget er å modernisere og forenkle åndsverkloven, både med tanke på teknologi, språk og struktur. Blant annet er begrepet «opphavsmann» byttet ut med det nye kjønnsnøytrale begrepet «opphaver». I tillegg er verkshøydebegrepet lovfestet, et begrep som i lang tid har blitt brukt i dommer og juridisk teori om hva som skal til for at noe skal anses å være et åndsverk.

Lovforslaget inneholder også endringer som skal styrke de skapende og utøvende kunstneres muligheter til kommersiell utnyttelse av sine prestasjoner. Flere av endringene er i hovedsak lovfesting av tidligere ulovfestede regler og prinsipper. Enkelte regler er helt nye.

Blant de viktigste forslag til endringer er:

  • Det vil bli ulovlig å bruke åndsverk som åpenbart ulovlig er gjort tilgjengelig på Internett dersom bruken er egnet til å skade rettighetshaverens økonomiske interesser i vesentlig grad. Det vil si at det skal bli ulovlig å strømme film fra pirattjenester, noe som i utgangspunktet kan være lovlig etter en tolking av dagens regelverk.
  • Ny ufravikelig regel om at opphaveren har krav på et «rimelig vederlag» ved overdragelse av rettigheter, for å beskytte opphaveren mot urimelige kontraktsvilkår.
  • Uklare avtaler skal tolkes i opphaverens favør, samt at den som kjøper rettighetene har bevisbyrden for at rettighetene er overdratt.
  • Det blir lovfestet at avtaleloven § 36 om lemping av urimelige avtaler kan anvendes på opphavsrettens området.
  • Ny bestemmelse om opphaverens adgang til å ta tilbake overdratte rettigheter hvis de ikke brukes av erververen innen tre år.
  • Det blir lovfestet at arbeidsgiver får opphavsrett til åndsverk skapt av en arbeidstaker.
  • Ny teknologinøytral avtalelisensbestemmelse for klarering av rettigheter til audiovisuelt innhold og radiosendinger.
  • Opphaverens rett til erstatning styrkes.
  • Strafferammen for brudd på loven utvides til bøter og fengsel inntil ett år. Kun forsettlige lovbrudd kan straffes.
  • Sivile søksmål skal reises ved Oslo tingrett (tvunget verneting).

Departementets høringsnotat finner du her.

Vil du vite mer om de foreslåtte endringene eller ønsker vår bistand til din høringsuttalelse, ta kontakt med ansvarlig partner på opphavsrett Harald Bjelke, eller advokatfullmektig Jens Daniel Vinvand som har skrevet denne artikkelen.

SE FLERE ARTIKLER