Justiskomiteen har behandlet regjeringens forslag til endringer i tomtefesteloven, og avga den 04.06.2015 sin innstilling til Stortinget. Foreløpig dato for behandling av lovendringsforslaget er satt til 10.06.2015, og det er i forslaget lagt opp til at de foreslåtte endringene trer i kraft 01.07.2015.

Justiskomiteen har delt seg i et mindretall og et flertall. Flertallet følger i hovedsak opp regjeringens forslag, med noen viktige endringer.

De foreslåtte endringene vil få betydning for et stort antall festere. Vi vil i det følgende redegjøre kort for de viktigste konsekvensene:

  • Fester vil etter lovforslaget fortsatt ha en rett til å kreve forlengelse av festet ved utløp av festeavtalen.
  • Festet forlenges i utgangspunktet på samme vilkår som før, men det foreslås en adgang for bortfesteren til å kreve regulering av festeavgiften i forbindelse med forlengelsen.
  • Det foreslås lovfestet at bortfester ved forlengelse, kan kreve festeavgiften regulert til 2 prosent av festetomtens verdi som råtomt.
  • Det foreslås videre et høyeste beløp på kr 11 378 per dekar, som skal gjelde for hvert dekar tomt, eller per tomt dersom tomten er mindre enn ett dekar.
  • Endelig foreslås det at begge parter kan kreve en ny regulering når det er gått 30 år etter den siste reguleringen.

Endringene må sammenholdes med tomtefestelovens øvrige regler, som på visse vilkår gir fester rett til å kreve innløsning av festetomten. For tidsbegrensede festekontrakter vil bortfester etter tomtefestelovens § 37, kunne velge mellom at innløsningssummen fastsettes til 25 ganger oppregulert festeavgift, eller til 40 % av festetomtens verdi som råtomt.

For festetomter som oppreguleres i samsvar med de nye reglene til kr 11 378, vil skjæringspunktet mellom de to alternativene ligge der råtomtverdien er ca kr 710 000. For tomter som har en lavere råtomtverdi, vil det lønne seg for bortfester å kreve innløsningssummen fastsatt til 25 ganger oppregulert festeavgift. Der råtomtverdien er høyere, må det forventes at bortfestere vil velge 40 prosentalternativet.

Det skal bemerkes at det også er foreslått enkelte andre mindre endringer, samt overgangsregler, som det anbefales at den enkelte fester og bortfester setter seg godt inn i.

Bull & Co Advokatfirma AS har lang erfaring med å bistå festere og bortfestere med krav om regulering av festeavgift og innløsning. Dersom du har behov for en vurdering av hvilke konsekvenser de foreslåtte lovendringene vil få for ditt festeforhold, hører vi gjerne fra deg.

Kontaktpersoner: Jan-Erik Sverre og Anders Evjenth.

Link til hjemmesidene

SE FLERE ARTIKLER