Regjeringen fremmet 10. april et lovforslag med endringer og presiseringer i arbeidsmiljøloven ved fast ansettelse og innleie av arbeidskraft.

Følgende forslag er fremmet:

1.      En definisjon i loven av hva fast ansettelse innebærer. Definisjonen stiller bl.a. krav til at arbeidstaker må sikres forutsigbarhet for arbeidsomfang (f.eks. en konkret stillingsprosent). Avtaler om såkalt «fast ansettelse uten garantilønn», av noen kalt nulltimerskontrakter, som ikke gir noe garantert minste arbeidsomfang, vil ikke kunne videreføres uten å komme i strid med denne bestemmelsen.

2.      En tydeliggjøring av krav til informasjon i arbeidsavtalen om forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres. Bestemmelsen innebærer at der arbeid skal utføres periodevis og/eller på spredte dager og tidspunkter, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres. Dermed sikres arbeidstakerne forutsigbarhet for når arbeidsplikten inntrer, slik at arbeidstaker ikke må stå til disposisjon hele tiden.

3.      En hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak ved utleie til vikariat i innleiebedriften. Bestemmelsen vil sikre bemanningsforetak en viss fleksibilitet ved utleie til rene vikariater.

4.      Endring i adgangen til å inngå lokal avtale om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet. Virksomheter som ønsker å inngå lokale avtaler om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet, må være bundet av landsomfattende tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett.

Lovforslaget ble fremsatt den 10. april 2018 i Prop. 73 L. Det fremgår av proposisjonen at bakgrunnen for forslaget blant annet er en økt bruk av ansettelsesformer som ikke gir forutsigbarhet for arbeid og lønn (s.k. nulltimerskontrakter). Etter departementets syn skal forslaget bidra til et bedret reelt stillingsvern, både i bemanningsbransjen og i øvrige deler av arbeidslivet.

Dersom forslaget blir vedtatt vil det blant annet medføre at arbeidsgivere må oppdatere og gjennomgå eksisterende arbeidsavtaler, dersom det er benyttet ansettelser uten garantilønn. For disse avtalen må det i så fall angis et konkret stillingsomfang.

Lovforslaget kan leses her.

Om du har spørsmål om ansettelsesforhold eller arbeidsrett, ta kontakt med advokat Jørgen Burdal på e-post jb@bull.no.