Norske myndigheter har foreslått en rekke tiltak for å håndtere koronasituasjonen. Flere av disse trådte i kraft 20. mars 2020. Blant annet er arbeidsgivers lønnsplikt ved permitteringer redusert fra 15 til 2 dager. Det er samtidig gjort flere endringer i reglene for dagpenger. Er du arbeidsgiver og vurderer permittering av ansatte anbefaler vi å følge vår 8-stegs prosess nedenfor.

Ved permittering fritas arbeidstaker midlertidig for arbeidsplikt som en konsekvens av driftsstans eller -innskrenkning. Arbeidstakerne er fortsatt ansatt i virksomheten og har både rett og plikt til å vende tilbake til bedriften når permitteringen opphører.

Det skal gis skriftlig varsel før permitteringen trer i kraft. Normalt kreves 14 dagers varslingsfrist, men for permittering grunnet uforutsette hendelser som eksempelvis koronaviruset, kan denne kortes ned til 2 dager. Dette må imidlertid vurderes konkret. Arbeidsgiver har lønnsplikt i varslingsperioden og i en gitt periode etter dette.

Som følge av koronasituasjonen er det iverksatt en rekke nasjonale tiltak. For permitterte arbeidstakere og for arbeidsgivere som ser seg nødt til å permittere ansatte, er noen av endringene ekstra viktige.

Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager
Arbeidsgivers lønnsplikt i permitteringsperioden er redusert fra 15 til 2 dager. Endringen trådte i kraft 20. mars 2020 og skal gjelde i en midlertidig periode.

Arbeidsgivere som allerede har permittert ansatte og har betalt lønn i mer enn 2 dager, men mindre enn 15 dager, fritas fra lønnsplikt fra og med 20. mars 2020. Disse arbeidsgiverne vil imidlertid ikke få tilbakebetalt for eventuelle lønnsutbetalinger fra dag 3 i permitteringsperioden til og med 19. mars 2020.

Endringer for NAV-utbetalinger
Alle arbeidstakere som er medlem av folketrygden kan søke om dagpenger fra NAV dersom de blir permittert. Dagpenger beregnes på bakgrunn av arbeidstakerens inntekter de siste 12 eller 36 avsluttede kalendermånedene før vedkommende søkte om dagpenger.

Det er besluttet en rekke midlertidige endringer for NAV-utbetalingene, med virkning fra 20. mars 2020:

  • Etter utløpet av arbeidsgiverperioden betaler NAV full lønn til de permitterte fra dag 3 til og med dag 20 av permitteringsperioden, oppad begrenset til 6G (kr 599 148). De permitterte går så over på dagpenger.
  • Dagpenger fra NAV utgjør 80 prosent av dagpengegrunnlaget opptil 3G og inntil 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G. Arbeidstaker mottar dermed maksimalt kr 8 887 per uke (35 549 per måned) før skatt etter dag 20 av permitteringsperioden.
  • Nedre inntektsgrense for å få utbetalt dagpenger er redusert til 0,75G (kr 74 894) de siste 12 månedene eller 2,25G (kr 224 680) de siste 36 månedene.
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering er satt ned fra 50 til 40 prosent.

PROSESS VED PERMITTERING – ÅTTE STEG
For en arbeidsgiver som vurderer permittering av ansatte, også i ekstraordinære situasjoner som dette, er det viktig at de formelle reglene følges og at saklig grunn for permittering og utvelgelse kan dokumenteres.

Vi anbefaler arbeidsgivere å følge følgende prosess og hovedpunkter ved permittering:

1. Dokumentasjon av behov for permittering – vilkår
Redegjør skriftlig om forhold som gjør at selskapet vurderer permittering. Det må fremgå hvilken del av bedriften som får redusert aktivitet. Denne vurderingen bør man vurdere å styrebehandle, men det avhenger av bedriftens størrelse og organisering.

2. Utvelgelse av ansatte for permittering
Det må være saklige kriterier for utvelgelsen av hvilke ansatte, eller hvilke grupper av ansatte, som permitteres. Begrunnelsen for utvelgelsen bør gjøres skriftlig.

Utvelgelsen må henge sammen med forholdene som gjør at selskapet vurderer permittering og den delen av virksomheten som får redusert aktivitet. Det er mulig å permittere delvis, men merk at retten til dagpenger avhenger av at permitteringen minst er 40 prosent (f.o.m. 20. mars 2020).

3. Vurdering av lengden på permittering
Det bør gis en realistisk vurdering av lengden på permitteringen. Permittering kan vare i inntil 26 uker. Det kan legges en plan for konferanse med tillitsvalgte og styremøter gjennom perioden. Det er mulig å permittere for en periode og så forlenge perioden ved behov. Permittering kan også gis på ubestemt tid i første omgang.

4. Møte med tillitsvalgte – drøfting
Vurderingene under punktene 1, 2 og 3 over bør drøftes med tillitsvalgte så langt det lar seg gjøre. Eventuelle innspill fra tillitsvalgte må tas med i styrets vurdering før en beslutning tas.

Hvis bedriften ikke har tillitsvalgte, kan det drøftes med arbeidsmiljøutvalget eller verneombud. Hvis ikke bedriften har disse funksjonene, eller det ikke er mulig å gjennomføre drøftelser, bortfaller dette punktet.

5. Møte eller informasjon til alle ansatte for å informere om situasjonen
Arbeidsgiver bør gi generell informasjon til samtlige ansatte om driftssituasjonen og om at permitteringer vil bli benyttet.

Dette kan vanligvis gjøres som et allmøte, men vil under koronapandemien trolig måtte tilpasses og om mulig gjennomføres ved elektronisk/skriftlig informasjon (intranett, e-post e.l.). Uansett anbefales en form for møte eller samtale med alle som blir permittert, før varsel sendes ut.

6. Informasjon fra selskapet til NAV – varsel om mulig permittering
En arbeidsgiver som vurderer å permittere minst 10 ansatte i løpet av de neste 30 dagene, må så tidlig som mulig varsle NAV om dette.

7. Skriftlig permitteringsvarsel sendes ansatte

Det må sendes et skriftlig varsel til hver ansatt som angir permitteringsgrunnen, stillingsprosent under permittering og permitteringstidens lengde. Varselet skal brukes av den ansatte overfor NAV som bevis på permittering.

8. Arbeidsgivers lønnsplikt og utbetalinger fra NAV
Ansatte har krav på full lønn i varslingsperioden. Etter varslingsperioden (14 eller 2 arbeidsdager) og arbeidsgiverperioden (2 arbeidsdager) er det NAV som betaler den ansatte. Kompensasjonen fra NAV vil ikke nødvendigvis utgjøre full lønn, som behandlet foran.

Vi anbefaler også arbeidsgivere å kjenne til arbeidstakers rettigheter i NAV, sykepenger og andre forhold som er relevante i denne situasjonen.

Om du har spørsmål om permittering eller annen arbeidsrett kan du ta kontakt med vår Korona Task Force for arbeidsrett:

advokat Anette Mellbye, mobil: 934 33 682, e-post: am@bull.no
advokat Kåre Bjørlo, mobil: 913 93 061, e-post: kb@bull.no eller
advokat Jørgen Burdal, mobil 977 97 601, e-post: jb@bull.no.

 

SE FLERE ARTIKLER