Tariffnemnmda har fattet vedtak om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene.

Allmenngjøringsvedtaket skal ikke gjelde for petroleumsvirksomheten til havs (offshore).

Forskriften er i store trekk gitt tilsvarende utforming som øvrige allmenngjøringsforskrifter. Den allmengjør imidlertid forholdsvis få bestemmelser, og er langt mer begrenset enn det som ble begjært allmenngjort.

I samsvar med begjæringen har Tariffnemnda allmenngjort overenskomstens minstelønnsbestemmelser. På arbeidsplasser med skiftarbeid er skifttilleggene for to- og treskiftsordninger allmenngjort.

Tariffnemnda fant det ikke nødvendig å allmenngjøre overenskomstens bestemmelser om arbeidstid og godtgjøring for overtid. Det innebærer at arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid og overtid vil gjelde som minstevilkår. Derimot har nemnda funnet det nødvendig å allmenngjøre en bestemmelse om reise, kost og losji for å oppnå at formålet med allmenngjøringsloven oppfylles.

Tariffnemnda legger til grunn at allmenngjøring av disse bestemmelsene i overenskomsten ligger innenfor rammen av hvilke lønns- og arbeidsvilkår som kan allmenngjøres i henhold til utsendingsdirektivet.

 

Vedtaket er nå  tilgjengelig på Tariffnemndas hjemmeside.

SE FLERE ARTIKLER