Oppsigelsestiden løper normalt fra arbeidstaker personlig har mottatt oppsigelsesbrev eller han eller hun har mottatt rekommandert brev. Unntaksvis kan fristen likevel starte å løpe allerede når oppsigelsen har kommet frem per e-post. En viktig forutsetning er at oppsigelsen oppfyller lovbestemte krav til form og innhold og at arbeidsgiver kan bevise at e-posten faktisk har kommet frem til arbeidstaker.

Fra når beregnes oppsigelsesfristen?

Oppsigelse skal som utgangspunkt leveres arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev. I en sak for Frostating lagmannsrett ble en kaptein oppsagt over telefon og ved e-post med vedlagt oppsigelsesbrev samme dag, 1. september 2016. Oppsigelsen kom imidlertid ikke frem ved rekommandert brev før 26. oktober 2016.

Tidspunktet for når en oppsigelse har funnet sted har betydning for beregning av oppsigelsesfristen. I arbeidsmiljøloven § 15-3 beregnes fristen fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted, mens det i skipsarbeidsloven § 5-2 fremgår at oppsigelsesfristen beregnes fra dato til dato.

Etter både arbeidsmiljøloven og skipsarbeidslovens regler anses oppsigelsen for å ha funnet sted når den er «kommet frem» til arbeidstaker.

Kan oppsigelse anses å ha kommet frem når arbeidstaker har mottatt e-post?

Spørsmålet for lagmannsretten var derfor om oppsigelsen hadde kommet frem til kapteinen i lovens forstand per e-post eller først på det tidspunktet oppsigelsen kom frem ved rekommandert brev.

Lagmannsretten kom til – i likhet med tingretten – at tidspunktet for e-posten måtte legges til grunn. Dommen gir samtidig viktige presiseringer knyttet til hvorfor e-post ble ansett som tilstrekkelig i dette tilfellet.

  • Retten mente for det første at det skannede brevet som var vedlagt e-posten oppfylte kravene til en oppsigelses form og innhold. Det ble også vist til at arbeidstaker erkjente at han mottok både telefonen og e-posten og at e-post løpende ble brukt som kommunikasjonsform mellom partene. Retten mente derfor at arbeidsgiver hadde bevist at oppsigelsen var kommet frem til arbeidstaker.
  • I dommen vektlegges også at arbeidsgiver hadde en legitim interesse i å meddele oppsigelsen per e-post, da arbeidstaker befant seg i Spania og omgående skulle på turnus i Brasil.

Dommen sier ikke at man generelt kan nøye seg med å sende en oppsigelse per e-post. Lagmannsretten sier eksplisitt at dette ikke er rettens oppgave å ta stilling til. Dommen endrer derfor heller ikke utgangspunktet om personlig levering eller rekommandert brev, men gir likevel viktige føringer for når det unntaksvis kan være tilstrekkelig med e-post.

Har du spørsmål i forbindelse med oppsigelse eller andre arbeidsrettslige temaer, ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Ane Rødstøl eller senioradvokat Jørgen Burdal.

SE FLERE ARTIKLER