NO/EN
Få overraskelser i revidert nasjonalbudsjett – men merk høringsnotat om skattlegging av privat konsum i selskap
Hjem / Artikler / Få overraskelser i revidert nasjonalbudsjett – men merk høringsnotat om skattlegging av privat konsum i selskap

Få overraskelser i revidert nasjonalbudsjett – men merk høringsnotat om skattlegging av privat konsum i selskap

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 er fremlagt. Det inneholder ikke mye nytt. Økning i formueskattesatsen for upersonlige skattytere og omlegging av støtte til kjøp av elbiler er to forhold som kan trekkes frem her. Viktigere er det å merke seg Finansdepartementets høringsnotat, fra tidligere i uken, om uttaks- og utbyttebeskatning for å redusere privat konsum i selskap.
Publisert: 12.05.22

Her er de viktigste endringene:

Økt formuesskatt for upersonlige skattytere

Støre-regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen for upersonlige skattytere fra 0,15 til 0,25 prosent. Det tilsvarer økningen i den statlige formuesskattesatsen som ble vedtatt for personlige skattytere for 2022.

Utsatt iverksetting av merverdiavgiftsplikt for naprapati og osteopati

Den utsatte iverksettingen av lovendringen om merverdiavgiftsplikt for omsetting og formidling av naprapati og osteopati videreføres frem til 1. januar 2023.

Innføring av egen avgiftsgruppe for engangsavgift på rullestoldrosjer

Det foreslås innføring av en egen avgiftsgruppe i engangsavgiften for personbiler som er tilpasset og blir benyttet til transport av rullestolbrukere. For å komme inn under den foreslåtte avgiftsgruppen må kjøretøyet være registrert på innehaveren av ordinært drosjeløyve og godkjent etter forskrift om universell utforming av motorvogn i løyveplikt transport.

Utsatt iverksetting for fritak for elavgift for egenproduksjon av strøm

Iverksetting av fritak i elavgiften for egenproduksjon av strøm fra fornybare energikilder utsettes til 2023.

Omtalte saker

Eiendomsskatt på grunnen under kraftnett

Regjeringen vil sende på høring et lovforslag som går ut på at grunneiere ikke skal betale eiendomsskatt for grunnen under kraftnett. Dette for å bøte på det som anses som uheldige sider ved en nylig avsagt lagmannsrettsdom hvor grunneiere måtte betale eiendomsskatt av kraftnett over egen eiendom.

Støtte til kjøp av elbiler

Støre regjeringen vil i statsbudsjettet for 2023 foreslå å erstatte merverdiavgiftsfritaket for elbiler med en tilskuddsordning med et tak. Det vil foreslås å fastsette tilskuddet til 20 % av kjøpsverdien inkludert mva, begrenset oppad til kr 125.000 per elbil, noe som tilsvarer merverdiavgiftsfritaket på kr 500.000. Den foreslåtte endringen vil med andre ord ikke gjøre det dyrere å kjøpe elbiler som i dag koster inntil kr 500.000, men det vil koste noe mer å kjøpe elbiler som i dag koster over kr 500.000.

Skattlegging av flernasjonale konsern – OECDs Inclusive Frameworks to-pilarløsning

Innføring av OECDs Inclusive Frameworks to-pilarløsning for internasjonal skattlegging av flernasjonale konsern for selskapsoverskudd og minimumsskattlegging, utsettes til 2023. Dette som følge av kompleksitet i regelverket og usikkerhet rundt den administrative gjennomføringen i Norge.

Privat konsum i selskap – høringsnotat

Forslaget går ut på at skattyter med bestemmende innflytelse i bestemte selskap, inkludert utenlandsk selskap, som eier, leier, leaser eller på annen måte disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, som er egnet til privat bruk, skal beskattes. Fritidseiendom, som regnes som firmahytte, omfattes ikke. Selskapet vil bli uttaksbeskattet og eier beskattet etter reglene om utbytte/utdeling. Ved beregningen av fordelen medregnes ikke perioder der skattyter dokumenterer at formuesobjektet er benyttet i inntektsgivende aktivitet.

Fordelen ved disposisjonsretten fastsettes slik:

  • Bolig- og fritidseiendom settes til 0,5% pr. uke av høyeste beløp av omsetningsverdi eller anskaffelseskostnad, tillagt påkostninger.
  • Båt, fly og helikopter settes til 2% pr. uke av anskaffelseskostnad, tillagt påkostninger.
  • Selskapets dokumenterte inntekter fra skattyter/nærstående for bruk av formuesobjektet trekkes fra denne sjablongberegnede fordelen.

Ved overdragelse av formuesobjektet til skattyter/nærstående regnes differansen mellom salgsvederlaget og høyeste beløp av omsetningsverdi eller anskaffelseskostnad, tillagt påkostninger, og kostnader til oppussing og tilpasninger, som utbytte.

Reglene foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2023. Det er med andre ord noe tid til å rydde opp for skattytere.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.